W ramach usługi wielowalutowej Klient może podłączyć do karty rachunki walutowe prowadzone w walutach: EUR, USD, GBP oraz CHF.

Podłączenie/odłączenie rachunków walutowych do karty debetowej może odbyć się za pośrednictwem:

 • Bankowości Internetowej lub Mobilnej (wybierając zakładkę „Karty”, a następnie wchodząc w „Szczegóły Karty” wydanej do VeloKonta, VeloKonta Premium, VeloKonta Private Banking i klikając przycisk „Podłącz” w sekcji „Rachunki walutowe”),
 • Infolinii,
 • Placówki Banku.

Nie. Bank nie pobiera opłaty za aktywację usługi.

Transakcje dokonywane w walutach obcych obciążają w całości bezpośrednio (bez przewalutowania) dany rachunek walutowy jeśli zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • do karty debetowej podłączony jest rachunek walutowy w walucie, w której została dokonana transakcja,
 • na rachunku walutowym znajdują się wystarczające środki na pokrycie całej kwoty transakcji,
 • transakcja dokonana była w walutach EUR/USD/GBP/CHF,
 • Klient nie skorzystał z usługi DCC (Dynamic Currency Conversion),
 • nie była to transakcja offline (bez połączenia z Bankiem).

Waluta transakcji zostanie rozpoznana automatycznie, dzięki czemu odpowiednia kwota jest pobierana bezpośrednio z rachunku walutowego, do którego podłączona jest karta.

Cała kwota transakcji zostanie przewalutowana na PLN, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w VeloBank S.A. Jeśli na rachunku PLN również nie będzie wystarczających środków transakcja zostanie odrzucona.

Transakcje w innej walucie są księgowane na rachunku w walucie PLN zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w VeloBank S.A. Jeśli na rachunku PLN nie będzie wystarczających środków transakcja zostanie odrzucona.

W przypadku krajów ze strefy EOG (Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) prowizja za wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku karty debetowej wydanej do VeloKonta wynosi:

 • 0 zł – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków PLN oraz EUR,
 • 4,5%, minimum 2 USD – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków USD,
 • 4,5%, minimum 2 GBP – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków GBP,
 • 4,5%, minimum 2 CHF – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków CHF.

 

W przypadku krajów spoza strefy EOG prowizja za wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku karty debetowej wydanej do VeloKonta wynosi:

 • 4,5%, minimum 2 EUR – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków EUR,
 • 4,5%, minimum 2 USD – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków USD,
 • 4,5%, minimum 2 GBP – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków GBP,
 • 4,5%, minimum 2 CHF – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków CHF,
 • 4,5%, minimum 10 PLN – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków PLN.

Prowizja jest księgowana bezpośrednio na rachunku, z którego wypłacane były środki.

Aby wyłączyć usługę niezbędne jest odłączenie rachunku walutowego od karty. Wykonanie tej dyspozycji może odbyć się w Placówce Banku, za pośrednictwem Bankowości Internetowej i Mobilnej oraz na Infolinii.

W przypadku zamknięcia rachunku walutowego wszystkie podłączone do niego karty zostaną automatycznie odłączone.   

Do jednej karty może być podłączony tylko jeden rachunek walutowy w danej walucie (PLN/EUR/USD/GBP/CHF). To oznacza, że łącznie do jednej karty może być podłączonych maksymalnie 5 rachunków.

Natomiast do jednego rachunku walutowego może być podłączona więcej niż jedna karta. 

Usługa jest dostępna dla wszystkich kart debetowych, również niespersonalizowanych oraz wirtualnych. Jedynym warunkiem jest to, aby karta była wydana do VeloKonta, VeloKonta Premium, VeloKonta Private Banking. UWAGA! Usługa nie jest dostępna dla kart kredytowych.

Płatności bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów mogą być dokonywane do wysokości dziennych limitów ustawionych na karcie. Limity ustalone są w PLN. Transakcje w walutach EUR/USD/GBP/CHF obniżają limit ustalony dla karty w PLN. Wysokość limitów można w dowolnej chwili zmienić w Bankowości Internetowej oraz Mobilnej.

Dyspozycja może zostać złożona przez Posiadacza rachunku PLN, Współposiadacza rachunku PLN oraz Pełnomocnika.

Jest to usługa dynamicznego przeliczania kwoty transakcji, dostępna w niektórych bankomatach oraz terminalach płatniczych, umożliwiająca płatność w walucie kraju, w którym została wydana karta debetowa. Prowizje oraz kurs zastosowany do przeliczenia transakcji w ramach usługi DCC nie są prowizjami oraz kursem stosowanym przez Bank i są niezależne od Banku.

Nie. W bankomacie możliwe jest sprawdzenie wyłącznie salda rachunku PLN, do którego wydana jest karta.

Transakcje offline (dokonywane bez połączenia z Bankiem) zawsze obciążają w całości Rachunek PLN i są przewalutowywane tak, jak pozostałe transakcje walutowe. Transakcje offline nie powodują blokady środków na rachunku PLN i nie podlegają dziennym limitom transakcji, a ich rozliczenie może spowodować przekroczenie kwoty środków dostępnych na rachunku PLN.