Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (dalej. FWK) utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono zmiany do FWK nadanej przez Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw.

29 lipca 2022 r. wprowadzono kolejne zmiany do FWK wprowadzone Ustawą z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Od 15 maja 2024 r. Fundusz funkcjonuje w nowej formule nadanej przez Ustawę z 12 kwietnia 2024 roku o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców.

Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? 

W ramach FWK kredytobiorca może skorzystać z dwóch form pomocy – wparcia oraz pożyczki na spłatę zadłużenia pozostającego po zbyciu kredytowanej nieruchomości. O wsparcie jak i pożyczkę na spłatę zadłużenia mogą ubiegać się osoby posiadające kredyt, zarówno w PLN, jak i walucie obcej, niezależnie od oferty, w jakiej kredyt został udzielony.

Od  2024r wsparcie może zostać przyznane na okres  nie dłuższy niż 40 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie większej niż 3000 zł miesięcznie. Przy czym jeżeli kredytobiorca przed 15.05.2024 r. otrzymywał wsparcie z FWK to łączny okres jego otrzymywania nie może przekroczyć 40 miesięcy.

Pożyczka przeznaczana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, jeśli cena zbycia nie wystarczy na spłatę kredytu hipotecznego, przy czym jej kwota to różnica między wartością kredytu pozostałego do spłaty a ceną zbycia nieruchomości, jednak nie więcej niż 120 000 zł. Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę zadłużenia tzw. PROMESĘ. Promesa jest udzielana jeżeli kwota jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu umowy kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup. Promesa jest ważna 6 miesięcy. Warunkiem uzyskania promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości

Wniosek o każdą z form pomocy składa się w Banku, w którym posiada się kredyt mieszkaniowy.

Pomoc jest zwrotna, ale nieoprocentowana. Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w 200 ratach miesięcznych na rachunek na rachunek wskazany przez bank.

W przypadku gdy Kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 134 rat lub ich równowartości, pozostała część rat zwrotu Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia będzie podlegać umorzeniu o czym Kredytobiorca zostanie poinformowany przez bank a w przypadku kredytów, których spłata rozpoczęła się przed 1 stycznia 2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Kto może liczyć na pomoc?

Ustawa zakłada, że pomoc w postaci udzielenia wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia/promesy  będzie udzielana osobom, które spełniły jeden z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden Kredytobiorca posiada status osoby bezrobotnej (wsparcie nie może być przyznane, jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika),  lub
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 40% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kwoty:
  - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1940 zł,
  - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczyn liczby osób w gospodarstwie domowym i kwoty 1500 zł.

 

Jakie kredyty obejmuje ustawa? 

Pomoc może być udzielona kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

 1. nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 2. nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 3. remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
 5. nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 6. udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
 7. innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również:

 1. zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego
 2. ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli kredyt ten został zabezpieczony w sposób, o którym mowa w pkt 1.

 

Kiedy wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia/promesa nie może zostać przyznana?

 • utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • umowa kredytu mieszkaniowego została skutecznie wypowiedziana przed złożeniem wniosku,
 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • posiadał inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Dodatkowo wsparcie nie może być przyznane jeżeli:

 • jeden z Wnioskodawców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego Wnioskodawcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 40 miesięcy,
 • co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Weryfikacja możliwości uzyskania wsparcia przez Kredytobiorcę

Pytanie 1

Kredyt zabezpieczony hipotecznie został zaciągnięty na cel mieszkaniowy w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 2

Co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 3

Utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 i 1043)

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 4

Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 40% dochodów osiąganych przez moje gospodarstwo domowe

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 5

Dochody mojego gospodarstwa domowego pomniejszone o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 1940 PLN,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu liczby osób w gospodarstwie domowym i kwoty 1500 PLN.
Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 6

Czy umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana?

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 7

Co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 8

Jestem właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłem nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 9

Posiadam inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Odpowiedź jest wymagana

Pytanie 10

Posiadam inne roszczenie o przeniesienie na mnie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Odpowiedź jest wymagana
Weryfikacja pozytywna

Drogi Kliencie wszystko wskazuje na to, że jest szansa na uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia. Wniosek możesz złożyć we wskazanej placówce bankowej https://www.velobank.pl/oddzialy#

Powyższa weryfikacja ma charakter orientacyjny – ostateczna decyzja zostanie podjęta po złożeniu wniosku.

Weryfikacja negatywna

Drogi Kliencie na podstawie udzielonych informacji nie widzimy możliwości udzielenia wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia.

Powyższa weryfikacja ma charakter orientacyjny – ostateczna decyzja zostanie podjęta po złożeniu wniosku.

Jak uzyskać wsparcie/pożyczkę na spłatę zadłużenia/promesę?

 • Skorzystaj z formatki udostępnionej na stronie i jako załącznik dodaj wypełniony i podpisany wniosek w formacie pdf

lub

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi uzyskania wsparcia/ promesy/ pożyczki na spłatę zadłużenia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi uzyskania wsparcia/ promesy/ pożyczki na spłatę zadłużenia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
 1. Otwórz link do wniosku
  Wniosek dla Kredytobiorców, którzy wnioskują po raz pierwszy o wsparcie, pożyczkę na spłatę zadłużenia, promesę lub jeżeli Kredytobiorca otrzymał wsparcie udzielone przed 15.05.2024 r. i chce zawnioskować o zmianę w zakresie kwoty i okresu udzielonego wsparcia.

  Wniosek dla Kredytobiorców, którzy otrzymali wsparcie przed 15.05.2024 r. i wnioskują o zmianę w zakresie liczby rat zwracanego wsparcia tj. wydłużenie łącznego okresu zwrotu wsparcia do 200 miesięcznych rat, z uwzględnieniem liczby rat spłaconych, z możliwym częściowym umorzeniem. Dotyczy umów o udzieleniu wsparcia po zakończonej wypłacie wsparcia, będących w okresie oczekiwania na rozpoczęcie spłaty wsparcia w ciągu dwóch lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia albo w trakcie zwrotu wsparcia przez Kredytobiorcę.
  Uwaga! Zawarcie aneksu nie jest możliwe jeżeli wsparcie zostało już zwrócone oraz w przypadku zbycia przedmiotu kredytowania lub jeżeli nastąpił zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia.
 2. Zapisz wniosek na dysku.
 3. Otwórz zapisany na dysku wniosek i edytuj w programie Adobe Acrobat Reader, wprowadzając dane w interaktywne pola (link do najnowszej wersji do pobrania: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html ).
 4. Zapisz tak wypełniony wniosek na dysku.
 5. Otwórz zapisany wniosek i sprawdź, czy wpisane dane zapisały się poprawnie.
 6. Drukuj wniosek a następnie złóż podpis w wyznaczonych miejscach.
 7. Zeskanuj lub zrób zdjęcie wniosku.
 8. Wypełnij poniższy formularz na stronie i jako załącznik dodaj wypełniony wniosek w formacie pdf.
Wypełnij formularz i prześlij wniosek

1. Pobierz wniosek.
2. Wypełnij go elektronicznie.
3. Wydrukuj go i podpisz, a następnie zeskanuj lub zrób zdjęcie.
4. Prześlij na adres: FWK-wniosek@velobank.pl lub
skorzystaj z poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek.

Jeżeli adres-e-mail nie jest zarejestrowany w Banku lub jest nie aktualny prosimy o jego aktualizacje poprzez Bankowość Internetową lub kontakt z nasza infolinią.

Wczytaj plik z dysku

Załącznik musi mieć format pdf

Wpisz adres oddziału, gdzie podpiszesz umowę, w przypadku otrzymania decyzji pozytywnej. Sprawdź listę oddziałów.