Słownik pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wydane na podstawie Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2019 r.,  wprowadziło wykaz oraz definicje najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Poniżej prezentujemy pojęcia i definicje uwzględnione w wykazie usług reprezentatywnych oraz wskazujemy jak nazywamy te usługi w naszym Banku (nazwy handlowe).

 

 Pojęcia i definicje  usług uwzględnionych w wykazie usług reprezentatywnych

Jak te usługi są nazwane w naszym Banku
(nazwy handlowe)

1. kredyt w rachunku płatniczym

umowa o kredyt, który kredytodawca udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi
w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

kredyt w rachunku płatniczym, Limit Kredytowy w rachunku, Limit w rachunku.

2. polecenie przelewu

usługa, polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy,
w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika,
z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA
i polecenia przelewu w walucie obcej.

polecenie przelewu, przelew, przelew Express Elixir, przelew krajowy, płatność przez Internet( Pay-By-Link), przesłanie pieniędzy na konto, przelew środków, przelew na konto, przelew natychmiastowy.

3. polecenie przelewu SEPA

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

polecenie przelewu SEPA.

4. polecenie przelewu wewnętrznego

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.

polecenie przelewu wewnętrznego, przelew wewnętrzny,

 

5. polecenie przelewu w walucie obcej

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

polecenie przelewu w walucie obcej, przelew zagraniczny.

6. polecenie zapłaty

usługa płatnicza polegającą na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.

polecenie zapłaty.

7. powiadamianie SMS

usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.

powiadamianie SMS, Usługa 3d secure, SMS, kod SMS, SMS INFO.

8. prowadzenie rachunku płatniczego

usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

prowadzenie rachunku płatniczego, konto, rachunek, Konto Osobiste, Konto Oszczędnościowe, VeloKonto, konto walutowe,  rachunek walutowy,  otwarcie i prowadzenie Konta Osobistego i Oszczędnościowego, Konto dla każdego, Konto dla młodych, VeloKonto Junior, Elastyczne Konto Oszczędnościowe, Konto Oszczędnościowe na Nowe środki w EUR/USD, Konto Oszczędnościowe Premium, Celowe Konto Oszczędnościowe, Konto Oszczędnościowe Skarbonka, VeloKonto dla obywateli Ukrainy, Podstawowy Rachunek  płatniczy, konto bankowe, VeloKonto Premium, VeloKonto Private Banking, ROR.

9. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych.

10. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego
z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych, transakcja za granicą.

11. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych, wypłata środków za granicą.

12. wydanie karty płatniczej

usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, tj. karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków.

wydanie: karty płatniczej, karty, karty debetowej, karty kredytowej, karty Mastercard, karty VeloBanku, Karty Kredytowej Standard, Karty Debetowej Mastercard Debit, karty dualnej, karty plastikowej.

 

13. obsługa karty debetowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej tj. karty uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków,  jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.

obsługa karty debetowej, obsługa karty, karta do konta, karta debetowa, płatności zbliżeniowe kartą debetową, korzystanie z karty do konta, karta zbliżeniowa, posiadanie Mastercard Elite Debit, płatność kartą, płatność w Internecie, transakcja w Internecie, płatności zbliżeniowe, dokonanie transakcji kartą, płatność za pomocą karty, transakcje bezgotówkowe w punktach usługowych, płatności podczas zakupów.

14. obsługa karty kredytowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, tj. karty uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.

obsługa karty kredytowej, obsługa karty, wirtualna karta kredytowa, posiadanie kart kredytowych, posiadanie Mastercard Elite, wysokie limity w kartach kredytowych, płatność kartą, płatność w Internecie, płatności zbliżeniowe, dokonanie transakcji kartą, płatność za pomocą karty, transakcje bezgotówkowe w punktach usługowych, płatność w sklepie, transakcja za granicą, płatności podczas zakupów.

15. wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi.

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym.

16. wypłata gotówki

usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

wypłata, wypłata gotówki, wypłaty gotówki z bankomatów, wypłata pieniędzy, wypłaty z bankomatów, wypłaty w kraju.

17. wpłata gotówki

usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.

wpłata, wpłata gotówki, wpłaty środków, wpłata we wpłatomacie.

18. usługa bankowości telefonicznej

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

usługa bankowości telefonicznej, Bankowość Telefoniczna, VeloPhone, Centrum Obsługi Klienta Premium, Centrum Obsługi Klienta  Private Banking, kontakt przez telefon.

19. usługa bankowości elektronicznej

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

usługa bankowości elektronicznej, Bankowość Internetowa, Bankowość Mobilna, Bankowość Internetowa i Mobilna,  VeloBank, aplikacja, aplikacja VeloBank, aplikacja VeloBank Private, aplikacja mobilna Banku, Bankowość Internetowa VeloBank, VeloPhone.

20. zlecenie stałe

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych
w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy

zlecenie stałe.