Sam decydujesz o zakresie i rodzaju czynności, które będą objęte pełnomocnictwem. W wyjątkowych sytuacjach umowy/regulaminy/przepisy prawa mogą zawierać postanowienia doprecyzowujące te kwestie. W szczególności może z nich wynikać, że ustanowienie pełnomocnika do określonej czynności możliwe jest w szczególnej formie, np. aktu notarialnego.

1. Pełnomocnictwa sporządzone na terytorium RP:

 • formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez pracownika banku,
 • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie,
 • w formie aktu notarialnego,
 • w zwykłej formie pisemnej - ze względu na konieczność ochrony środków powierzonych bankowi przez klientów oraz ochronę tajemnicy bankowej będziemy musieli je zweryfikować, w szczególności poprzez potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa bezpośrednio u mocodawcy,
 • w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym - takie pełnomocnictwo musisz przekazać do banku pocztą elektroniczną w formie umożliwiającej weryfikację podpisu.

2. Pełnomocnictwa sporządzone poza terytorium RP:

 • w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza zagranicznego,
 • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza zagranicznego,
 • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez konsula (podpis złożony w jego obecności).

Pełnomocnictwo sporządzone z udziałem notariusza zagranicznego, musi  zawierać klauzulę Apostille. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (klauzula Apostille nie wymaga tłumaczenia).

Jeżeli zdecydujesz się na ustanowienie pełnomocnictwa w banku:

 • w przypadku, gdy nie posiadamy wzoru podpisu osoby, której ma zostać nadane pełnomocnictwo, wymagana jest jej obecność podczas ustanawiania pełnomocnictwa. Zarówno pełnomocnik, jak i klient powinni przedstawić dokument tożsamości,
 • w przypadku, gdy posiadamy wzór podpisu osoby, której ma zostać nadane pełnomocnictwo, nie jest wymagana jej obecność podczas ustanawiania pełnomocnictwa.

Z uwagi na przepisy ustawy prawo bankowe, które nakładają na bank oraz jego pracowników obowiązek zachowania tajemnicy bankowej[1] oraz w sposób ścisły określają sytuacje, w której takie informacje mogą być przez bank (jego pracowników) ujawnione, wymagamy by z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynikał/o:

 • dane pełnomocnika – musi zostać wskazane co najmniej imię i nazwisko oraz numeru PESEL pełnomocnika,
 • uprawnienie pełnomocnika do działania przed VeloBank S.A. - nie jest wystarczające ogólne wskazanie w pełnomocnictwie, że pełnomocnik uprawniony jest do działania w imieniu mocodawcy przed wszelkimi instytucjami finansowymi lub bankami,
 • wskazanie konkretnego produktu bankowego (nr umowy kredytu, nr rachunku bankowego itd.) oraz zakresu czynności do podjęcia których w imieniu mocodawcy uprawniony jest pełnomocnik - nie jest wystarczające ogólne umocowanie pełnomocnika do działania w zakresie wszystkich umów łączących mocodawcę z bankiem,
 • wskazanie czasu obowiązywania pełnomocnictwa

 

[1] Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy prawo bankowe Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

GDZIE ZNAJDZIESZ WZORY PEŁNOMOCNICTW?

W celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w procesie ustanawiania pełnomocnika udostępniamy pomocniczo wzory pełnomocnictw  które udostępniamy w placówkach banku.

Możesz również wykorzystać wzory pełnomocnictw, które zostały wypracowane przez Związek Banków Polskich oraz Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych (zob. https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Wzory-pelnomocnictw-do-dokonywania-czynnosci-bankowych-przez-profesjonalnych-pelnomocnikow)

Jeżeli pełnomocnik będzie chciał dokonać czynności bankowej, np. wpłaty lub wypłaty z rachunku, otwarcie lub zamknięcie rachunku będziemy od niego wymagać:

 • złożenia oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonej notarialnie bądź przez pracownika banku kopii pełnomocnictwa,
 • w określonych przepisami prawa sytuacjach - przedstawienia dokumentu tożsamości pełnomocnika, ewentualnie udzielenia przez pełnomocnika innych wymaganych przez prawo informacji, np. informacji o państwie urodzenia pełnomocnika.

Tożsamość pełnomocnika możemy ustalić i zweryfikować przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel.

Pełnomocnik ma prawo do działania w twoim imieniu w zakresie wyznaczonym treścią pełnomocnictwa. Odpowiedzialność za wszystkie dyspozycje pełnomocnika składane w ramach udzielonego pełnomocnictwa ponosi w każdym wypadku mocodawca.

Możesz odwołać pełnomocnictwo w placówce banku oraz poprzez infolinię (jeżeli posiadasz aktywną usługę bankowości telefonicznej), a także poinformować bank na piśmie. Pełnomocnik nie musi być obecny przy czynności odwołania pełnomocnictwa.  

Odwołanie pełnomocnictw jest skuteczne od daty wskazanej w dyspozycji jego odwołania, jednak nie wcześniej niż od otrzymania tej dyspozycji przez bank.

Pełnomocnictwo wygasa wskutek:

 • śmierci mocodawcy lub pełnomocnika;
 • całkowitego ubezwłasnowolnienia pełnomocnika;
 • w przypadku dokonania czynności, jeżeli pełnomocnik był umocowany wyłącznie do jej wykonania;
 • w przypadku upływu terminu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone;
 • odwołania pełnomocnictwa;
 • rozwiązania umowy, do której pełnomocnictwo zostało udzielone.