Kiedy pełnomocnictwo wygasa?

Pełnomocnictwo wygasa wskutek:

  • śmierci mocodawcy lub pełnomocnika;
  • całkowitego ubezwłasnowolnienia pełnomocnika;
  • w przypadku dokonania czynności, jeżeli pełnomocnik był umocowany wyłącznie do jej wykonania;
  • w przypadku upływu terminu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone;
  • odwołania pełnomocnictwa;
  • rozwiązania umowy, do której pełnomocnictwo zostało udzielone.

Czy odpowiedź była pomocna?