Jakie są niezbędne elementy w treści pełnomocnictwa?

Z uwagi na przepisy ustawy prawo bankowe, które nakładają na bank oraz jego pracowników obowiązek zachowania tajemnicy bankowej[1] oraz w sposób ścisły określają sytuacje, w której takie informacje mogą być przez bank (jego pracowników) ujawnione, wymagamy by z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynikał/o:

  • dane pełnomocnika – musi zostać wskazane co najmniej imię i nazwisko oraz numeru PESEL pełnomocnika,
  • uprawnienie pełnomocnika do działania przed VeloBank S.A. - nie jest wystarczające ogólne wskazanie w pełnomocnictwie, że pełnomocnik uprawniony jest do działania w imieniu mocodawcy przed wszelkimi instytucjami finansowymi lub bankami,
  • wskazanie konkretnego produktu bankowego (nr umowy kredytu, nr rachunku bankowego itd.) oraz zakresu czynności do podjęcia których w imieniu mocodawcy uprawniony jest pełnomocnik - nie jest wystarczające ogólne umocowanie pełnomocnika do działania w zakresie wszystkich umów łączących mocodawcę z bankiem,
  • wskazanie czasu obowiązywania pełnomocnictwa

 

[1] Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy prawo bankowe Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

Czy odpowiedź była pomocna?