Funkcja złożenia wniosku o lokatę przez stronę jest dostępna dla nowych Klientów, którzy nie posiadali jeszcze produktów w VeloBanku. Jeśli korzystałeś już z usług banku, wystarczy, że zalogujesz się do Bankowości Internetowej i z tego poziomu założysz lokaty. Po zalogowaniu:

 • wejdź w zakładkę Lokaty, a następnie wybierz Nowa lokata. Wyświetli Ci się lista lokat, z których możesz skorzystać.
 • wybierz interesującą Cię lokatę i kliknij Załóż.
 • następnie wybierz parametry lokaty: kwotę lokaty, okres lokaty oraz opcję opłacenia lokaty, czyli czy chcesz opłacić ją bezpośrednio ze swojego rachunku (środki muszą się na nim znajdować w chwili zakładania lokaty), czy też opcją Opłać później – przelew z dowolnego rachunku, którego jesteś właścicielem.
 • uzupełnij dane, zaakceptuj oświadczenia dotyczące regulaminu rachunków, Tabeli Opłat i Prowizji, Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych, Arkusza informacyjnego dla Deponenta (Arkusz dotyczy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) oraz w przypadku Lokaty na Nowe Środki również Regulamin promocji Lokaty na Nowe Środki dotyczący edycji, w ramach której wnioskujesz o lokatę i przejdź Dalej.
 • kolejnym etapem jest zweryfikowanie informacji czy wszystkie dane dotyczące dyspozycji się zgadzają. Jeśli tak, kliknij przycisk Załóż lokatę i lokata zostaje przekazana do realizacji.
 • poprawnie założona i opłacona lokata będzie widoczna po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej w zakładce Lokaty.

Lokatę możesz założyć również w najbliższym oddziale banku oraz na Infolinii po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej.

Po wybraniu opcji Opłać później otrzymasz na podany w systemie bankowym adres mailowy potwierdzenie złożenia wniosku o lokatę.

 

Informacja ta zawiera podstawowe dane dotyczące złożonego wniosku wraz z numerem rachunku, na który należy wpłacić środki.

 

Pamiętaj, że bank oczekuje na zasilenie wniosku do 7 dni. Po tym terminie wniosek o lokatę wygasa automatycznie.

Przelew środków przekazanych na rachunek lokaty w VeloBanku podlega weryfikacji. Odrzucenie przelewu jest możliwe w sytuacji, gdy środki wpłynęły do VeloBanku z rachunku, którego właścicielem nie jest Klient - gdy dane osobowe nadawcy (imię, nazwisko, adres) są rozbieżne w stosunku do danych odbiorcy (posiadacza lokaty). Wpływ kwoty niezgodnej z kwotą we wniosku o lokatę również może być przyczyną odrzucenia przelewu.

Jeśli posiadasz konto oszczędnościowe w VeloBanku to domyślnie lokata zakłada się jako Nieodnawialna i środki po jej zakończeniu automatycznie powrócą na Twoje konto oszczędnościowe.

Jeśli nie posiadasz swojego konta oszczędnościowego w VeloBanku, lokata jest domyślnie zakładana jako Odnawialna, co oznacza, że po zakończeniu okresu jej trwania depozyt zostanie automatycznie odnowiony na warunkach zawartych w Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych.

Zarówno w przypadku lokaty Odnawialnej, jak i Nieodnawialnej istnieje możliwość zmiany trybu odnawialności lokaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego lokaty.

Do zwrotu środków z lokaty walutowej możesz wskazać tylko swój rachunek w naszym banku, najlepiej w tej samej walucie co lokata.

Odnawialność lokaty można zmienić również w oddziale banku oraz na Infolinii po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej.

Dla lokat zakładanych od 28.04.2023 r.

 Jeżeli masz Konto Oszczędnościowe w VeloBanku w tej samej relacji własności co zakładana lokata – lokata będzie nieodnawialna z wpływem po zakończeniu lokaty na to Konto Oszczędnościowe, bez możliwości zmiany na odnawialną w trakcie jej zakładania. Jeżeli masz więcej niż jedno takie Konto Oszczędnościowe wówczas wpływ na wskazane przez Ciebie Konto Oszczędnościowe.

W trakcie trwania lokaty możesz:

 • zmienić lokatę z nieodnawialnej na odnawialną,
 • zmienić konto do zwrotu środków – Konto Oszczędnościowe, Konto Osobiste w naszym Banku, rachunek z którego opłaciłeś lokatę.

 Jeżeli nie masz Konta Oszczędnościowego w VeloBanku w tej samej relacji własności co zakładana lokata – lokata będzie odnawialna bez możliwości zmiany na nieodnawialną w trakcie jej zakładania. W przypadku Lokaty odnawialnej, po upływie okresu umownego, Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i z oprocentowaniem w wysokości wskazanej w Tabeli Oprocentowania lokat terminowych dla osób fizycznych VeloBank S.A. z dnia odnowienia.

W trakcie trwania lokaty możesz zmienić lokatę z odnawialnej na nieodnawialną.

 

Dla lokat założonych przed 28.04.2023 r. zasady odnawialności pozostają bez zmian

Wniosek o lokatę należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, chyba że zapisy Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych stanowią inaczej. Po tym terminie wniosek wygasa automatycznie. Nieopłacenie wniosku w określonym czasie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Aktywną lokatę możesz zerwać w dowolnym momencie jej trwania.

 

Czy mogę zerwać lokatę na dowolny rachunek?
Lokatę możesz zerwać na:

 • Twoje konto w naszym banku;
 • Konto w innym banku, z którego opłaciłeś zrywaną lokatę (nie możesz edytować numeru tego konta).

Do zwrotu środków z lokaty walutowej możesz wskazać tylko swój rachunek w naszym banku, najlepiej w tej samej walucie co lokata.

 

Jak zerwać lokatę?

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej/Mobilnej,
 • wybierz zakładkę Lokaty, a następnie przycisk Zerwij przy lokacie, którą chcesz zerwać,
 • wyświetlimy dwa pola do wskazania dyspozycji:
  • Zerwij lokatę lub
  • Zobacz całą ofertę i przenieś środki na nową lokatę,
 • wybierz z listy konto do zwrotu środków z lokaty,
 • kliknij Zapisz.

 

Co jeszcze musisz wiedzieć?

 • jeśli zrywasz lokatę, tracisz odsetki (chyba że zapisy w Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych mówią inaczej);
 • jeśli przelew jest na Twoje konto w naszym banku, środki od razu się na nim pojawią;
 • jeśli zlecisz przelew do innego banku na rachunek, z którego opłaciłeś zrywaną lokatę, środki będą wysłane zgodnie z naszymi sesjami wychodzącymi;
 • jeśli nie możesz wybrać żadnego rachunku do przelewu, zerwanie lokaty możesz zlecić na Infolinii pod numerem +48 664 919 797, po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej oraz w najbliższym oddziale banku;
 • limity kwotowe poleceń przelewów określa Komunikat Zasady realizacji transakcji płatniczych dla osób fizycznych w VeloBank S.A.

Tak, środki zgromadzone w VeloBank S.A. są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EUR.

VeloBank pobiera opłaty zgodnie z TOiP (obowiązującą w Banku tabelą określającą wysokość opłat i prowizji dot. rachunków) - bank nie pobiera opłaty za przelew (bezpośrednio z rachunku lokaty na rachunek w innym banku) przez Bankowość Internetową, Bankowość Mobilną i poprzez Infolinię.

W przypadku, gdy dyspozycję zlecisz w oddziale VeloBanku, zostanie pobrana opłata wskazana w aktualnej TOiP.

Istnieje możliwość złożenia Wniosku o lokatę bez natychmiastowego przelania wystarczających środków na lokatę. Wniosek będzie ważny 7 dni od daty jego złożenia i bank przez ten czas oczekuje na wpłatę środków na rachunek lokaty. Po tym terminie wniosek wygasa automatycznie.

Tak, w oddziale VeloBanku istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa i złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dla lokat. Jeśli osoba, którą chcemy wyznaczyć na pełnomocnika, jest Klientem VeloBanku oraz złożyła wzór podpisu, nie będzie konieczne jej osobiste stawienie się w banku. Natomiast jeśli osoba, którą chcesz upoważnić, nigdy nie była Klientem VeloBanku i nie posiadała żadnych produktów lub gdy nie złożyła wzoru podpisu, niezbędna będzie wspólna wizyta w oddziale, gdy pełnomocnictwo ma być ustanowione na naszym druku.

W przypadku złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie jest wymagana obecność w banku osoby, na rzecz której jest składana dyspozycja. 

Każdy złożony wniosek o lokatę posiada swój własny numer rachunku bankowego. W związku z tym nie ma możliwości opłacenia kilku lokat jednym przelewem. Przelew, którego dokonujesz, powinien być wykonany na kwotę zgodną ze złożonym wcześniej wnioskiem. Nie ma również możliwości opłacenia jednej lokaty kilkoma przelewami - tylko jednym. 

W momencie zakładania lokaty określasz jej parametry, w tym czas, na jaki jest zawierana oraz kwotę. Nie ma możliwości zmiany parametrów lokaty w czasie jej trwania. Jeśli jesteś zainteresowany wpłaceniem dodatkowych środków, załóż dowolną lokatę wskazaną w aktualnej ofercie banku. Jeśli chcesz wypłacić pieniądze, zerwij istniejącą lokatę, przy czym nie ma możliwości wypłaty części środków z lokaty. 

W przypadku, kiedy kończy się lokata w VeloBanku, masz możliwość przedłużenia jej na nowych warunkach. Taką dyspozycję możesz złożyć, jeśli termin zakończenia lokaty nie przekracza 7 dni. Warunkiem przedłużenia lokaty jest posiadanie przez nią statusu nieodnawialna. Dyspozycję możesz zlecić po zalogowaniu się w Bankowości Internetowej. W tym celu:

 • Wybierz opcję Przedłuż przy interesującej Cię lokacie. Zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz przedłużyć lokatę – kliknij w przycisk Zobacz całą ofertę i przenieś środki na inną lokatę
 • wejdź w zakładkę Lokaty.
 • wybierz opcję zmiany, a wyświetli Ci się aktualna oferta lokat.
 • zaznacz depozyt, który najbardziej Cię interesuje i kliknij Przedłuż.
 • wypełnij wszystkie dane nowej lokaty oraz zaakceptuj regulamin rachunków, Tabelę Oprocentowania Lokat Terminowych, Tabelę Opłat i Prowizji, Arkusz informacyjny dla Deponentów i przejdź Dalej.
 • w tym momencie wyświetli się pole podsumowujące parametry nowej lokaty. Jeśli są one zgodne z Twoją dyspozycją, kliknij Załóż.

Pamiętaj, że każda dyspozycja składana poprzez oddział banku wymaga posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.