W przypadku wystąpienia częściowej lub całkowitej szkody, zgłośdo Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które następnie prześle do banku Twoją kalkulację. Na tej podstawie bank podejmie decyzję, w jaki sposób ma zostać wypłacone odszkodowanie. 

W przypadku ubezpieczenia grupowego za pośrednictwem banku w Link4, w celu zgłoszenia szkody skontaktuj się z Infolinią pod numerem 22 444 67 04.

Jeżeli nie znasz numeru polisy ubezpieczeniowej, skontaktuj się z Infolinią banku pod numerem +48 664 919 797.

PRZEDSIĘBIORCY I NIEKONSUMENCI

 

Przed dokonaniem wpłaty należy zgłosić dyspozycję częściowej spłaty/zamknięcia kredytu. Możesz to zrobić:

 • mailowo na adres: auto@velobank.pl - w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
 • korespondencyjnie na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju,
  ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
 • telefonicznie pod numerem +48 664 919 797.

W przypadku częściowej spłaty w dyspozycji należy wybrać sposób, w jaki środki mają być rozdysponowane. Istnieją dwie możliwości:

 • zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych,
 • skrócenie okresu kredytowania.

W przypadku braku doprecyzowania sposobu spłaty w dyspozycji, częściowa spłata zostanie zarachowana na poczet zmniejszenia wysokości raty, przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowego okresu kredytowania, za wyjątkiem pierwszej raty kredytu, która jest ratą wyrównawczą.

KONSUMENCI

 

W każdym czasie w okresie trwania umowy masz prawo do całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. Jeżeli spłaty chcesz dokonać ze środków zgromadzonych na rachunku, na którym gromadzone są środki przeznaczone na spłatę kredytu, pamiętaj, że z rachunku tego bank pobiera środki na spłatę wymagalnych zobowiązań z umowy, w terminie ich płatności wynikającym z umowy. W przypadku, gdy masz pewność, że na rachunku znajdują się środki w wysokości wyższej, niż najbliższa rata kredytu (i ewentualnie inne opłaty, jeśli są wymagane), możesz skorzystać z jednego ze sposobów złożenia dyspozycji opisanych w powyższej części informacji dla przedsiębiorców i osób nie będących konsumentami. Z tytułu całkowitej lub częściowej spłaty kredytu bank nie pobiera żadnych opłat lub prowizji. Pamiętaj o zakomunikowaniu bankowi, na co chcesz przeznaczyć spłatę, co umożliwi jej prawidłowe rozliczenie.

 

W przypadku częściowej spłaty w dyspozycji należy wybrać sposób, w jaki środki mają być rozdysponowane. Istnieją dwie możliwości:

 • zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych,
 • skrócenie okresu kredytowania.

 

W przypadku braku doprecyzowania sposobu spłaty w dyspozycji, częściowa spłata zostanie zarachowana na poczet skrócenia okresu kredytu, przy jednoczesnym pozostawieniu rat kredytu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty kredytu, która jest ratą wyrównawczą.

W przypadku przedterminowej spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą.

Uwaga! Nie dotyczy możliwości złożenia wniosku o karencję w spłacie kapitału w związku z pandemią koronawirusa Covid-19. Jeżeli chcesz złożyć wniosek o karencję z powodu problemów związanych z pandemią wejdź na stronę: https://www.velobank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie

 

Jeśli chcesz zmienić termin spłaty kredytu lub wydłużyć okres kredytowania,  możesz to zgłosić na kilka sposobów:

 • mailowo na adres: auto@velobank.pl- w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
 • korespondencyjnie na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju,
  ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
 • telefonicznie pod numerem +48 664 919 797.

Za sporządzenie aneksu dotyczącego zmiany terminu płatności lub wydłużenia okresu kredytowania może zostać naliczona opłata, określona w Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku. Informację o opłatach możesz uzyskać także na Infolinii banku.

 

Pamiętaj, że podczas składania dyspozycji na rachunku muszą być zapewnione środki na pobranie opłaty. Wprowadzenie aneksu jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnisz warunki sporządzenia danego aneksu. 

Aby zmienić dane adresowe złóż wniosek:

 • w najbliższej placówce VeloBanku,
 • korespondencyjnie na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju,
  ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój. Jeżeli zmianie ulega adres zameldowania dołącz oryginał poświadczenia urzędowego. Dyspozycja musi zostać podpisana zgodnie ze wzorem złożonym na karcie wzoru podpisu.
 • zmianę adresu do korespondencji możesz także zlecić telefonicznie na Infolinii pod numerem +48 664 919 797.

W przypadku, gdy zmiana wymaga również przerejestrowania pojazdu, bank wystawia dodatkowo upoważnienie do przerejestrowania (opłata według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku). 

Upoważnienie możesz zamówić:

 • mailowo na adres: auto@velobank.pl - w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
 • korespondencyjnie na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju,
  ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój,

  W każdym przypadku prześlij wniosek wraz z dowodem wpłaty na rachunek kredytowy za upoważnienie według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku

 • Wniosek możesz złożyć również telefonicznie pod numerem telefonu +48 664 919 797 w momencie, gdy na rachunku kredytu lub rachunku do obsługi kredytu są już zapewnione środki za upoważnienie według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku

Polisę oraz cesję praw z AC możesz przesłać:

 • mailowo na adres: polisyauto@velobank.pl - w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
 • drogą korespondencyjną na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój,

Opinię lub zaświadczenie możesz zamówić:

 • mailowo na adres: auto@velobank.pl- w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
 • korespondencyjnie na adres: Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14,
  44-335 Jastrzębie Zdrój,

W każdym przypadku prześlij wniosek wraz z dowodem wpłaty na rachunek kredytowy za upoważnienie według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku

 • Wniosek możesz złożyć również telefonicznie pod numerem telefonu +48 664 919 797 w momencie kiedy na rachunku kredytu lub rachunku do obsługi kredytu są już zapewnione środki za upoważnienie według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku

W przypadku zgonu Kredytobiorcy bank ustala krąg spadkobierców, którzy wstąpili w prawa i obowiązki spadkodawcy wynikające z umowy (następstwo prawne). Spadkobiercy, którzy nabyli spadek, mogą wykazać swoje następstwo prawne, dostarczając do banku:

 • akt zgonu,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dokumenty tożsamości (ze zdjęciem) spadkobiercy lub spadkobierców,
 • zgłaszających zgon kredytobiorcy,
 • oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania, w przypadku braku adresu zameldowania w dowodzie osobistym.

 

W przypadku gdy spadkobiercą jest małoletni, dodatkowo wymagane może być przedłożenie:

 • zaświadczenia o nadaniu nr PESEL małoletniemu,
 • aktu urodzenia małoletniego,
 • informacji, kto jest przedstawicielem ustawowym małoletniego (oświadczenie przedstawiciela),
 • dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego,
 • tymczasowego dowodu osobistego (jeśli małoletni taki dowód posiada, nie jest wymagane dostarczanie zaświadczenia o nadanie nr PESEL i aktu urodzenia).

Dodatkowo:

 • Gdy jeden ze spadkobierców jest małoletni lub ubezwłasnowolniony, poza dokumentami wymienionymi powyżej, należy przedłożyć sądowy dział spadku wraz z zezwoleniem sądu opiekuńczego na wykonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu np. wypłata środków, aneks do umowy.
 • Jeżeli po zmarłym kredytobiorcy dziedziczy więcej niż jeden spadkobierca - sądowy dział spadku albo umowny dział spadku obejmujący wszystkich spadkobierców.
 • W przypadku śmierci jedynego kredytobiorcy prosimy o ustalenie danych kontaktowych spadkobiercy (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ze zmarłym, adres, nr telefonu).


Dokumenty należy okazać w oryginale, celem sporządzenia ich kopii przez pracownika banku.

Po całkowitej spłacie kredytu, dokumenty niezbędne do usunięcia zabezpieczeń są sporządzane przez bank w ciągu 10 dni roboczych i wysyłane Pocztą Polską na adres do korespondencji wskazany w systemie bankowym.