Jakie kroki należy podjąć w przypadku zgonu kredytobiorcy lub współkredytobiorcy?

W przypadku zgonu Kredytobiorcy bank ustala krąg spadkobierców, którzy wstąpili w prawa i obowiązki spadkodawcy wynikające z umowy (następstwo prawne). Spadkobiercy, którzy nabyli spadek, mogą wykazać swoje następstwo prawne, dostarczając do banku:

 • akt zgonu,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dokumenty tożsamości (ze zdjęciem) spadkobiercy lub spadkobierców,
 • zgłaszających zgon kredytobiorcy,
 • oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania, w przypadku braku adresu zameldowania w dowodzie osobistym.

 

W przypadku gdy spadkobiercą jest małoletni, dodatkowo wymagane może być przedłożenie:

 • zaświadczenia o nadaniu nr PESEL małoletniemu,
 • aktu urodzenia małoletniego,
 • informacji, kto jest przedstawicielem ustawowym małoletniego (oświadczenie przedstawiciela),
 • dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego,
 • tymczasowego dowodu osobistego (jeśli małoletni taki dowód posiada, nie jest wymagane dostarczanie zaświadczenia o nadanie nr PESEL i aktu urodzenia).

Dodatkowo:

 • Gdy jeden ze spadkobierców jest małoletni lub ubezwłasnowolniony, poza dokumentami wymienionymi powyżej, należy przedłożyć sądowy dział spadku wraz z zezwoleniem sądu opiekuńczego na wykonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu np. wypłata środków, aneks do umowy.
 • Jeżeli po zmarłym kredytobiorcy dziedziczy więcej niż jeden spadkobierca - sądowy dział spadku albo umowny dział spadku obejmujący wszystkich spadkobierców.
 • W przypadku śmierci jedynego kredytobiorcy prosimy o ustalenie danych kontaktowych spadkobiercy (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ze zmarłym, adres, nr telefonu).


Dokumenty należy okazać w oryginale, celem sporządzenia ich kopii przez pracownika banku.

Czy odpowiedź była pomocna?