Jak nadpłacić nadpłacić bądź całkowicie spłacić Kredyt Samochodowy?

PRZEDSIĘBIORCY I NIEKONSUMENCI

 

Przed dokonaniem wpłaty należy zgłosić dyspozycję częściowej spłaty/zamknięcia kredytu. Możesz to zrobić:

  • mailowo na adres: auto@velobank.pl - w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
  • korespondencyjnie na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju,
    ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
  • telefonicznie pod numerem +48 664 919 797.

W przypadku częściowej spłaty w dyspozycji należy wybrać sposób, w jaki środki mają być rozdysponowane. Istnieją dwie możliwości:

  • zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych,
  • skrócenie okresu kredytowania.

W przypadku braku doprecyzowania sposobu spłaty w dyspozycji, częściowa spłata zostanie zarachowana na poczet zmniejszenia wysokości raty, przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowego okresu kredytowania, za wyjątkiem pierwszej raty kredytu, która jest ratą wyrównawczą.

KONSUMENCI

 

W każdym czasie w okresie trwania umowy masz prawo do całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. Jeżeli spłaty chcesz dokonać ze środków zgromadzonych na rachunku, na którym gromadzone są środki przeznaczone na spłatę kredytu, pamiętaj, że z rachunku tego bank pobiera środki na spłatę wymagalnych zobowiązań z umowy, w terminie ich płatności wynikającym z umowy. W przypadku, gdy masz pewność, że na rachunku znajdują się środki w wysokości wyższej, niż najbliższa rata kredytu (i ewentualnie inne opłaty, jeśli są wymagane), możesz skorzystać z jednego ze sposobów złożenia dyspozycji opisanych w powyższej części informacji dla przedsiębiorców i osób nie będących konsumentami. Z tytułu całkowitej lub częściowej spłaty kredytu bank nie pobiera żadnych opłat lub prowizji. Pamiętaj o zakomunikowaniu bankowi, na co chcesz przeznaczyć spłatę, co umożliwi jej prawidłowe rozliczenie.

 

W przypadku częściowej spłaty w dyspozycji należy wybrać sposób, w jaki środki mają być rozdysponowane. Istnieją dwie możliwości:

  • zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych,
  • skrócenie okresu kredytowania.

 

W przypadku braku doprecyzowania sposobu spłaty w dyspozycji, częściowa spłata zostanie zarachowana na poczet skrócenia okresu kredytu, przy jednoczesnym pozostawieniu rat kredytu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty kredytu, która jest ratą wyrównawczą.

W przypadku przedterminowej spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą.

Czy odpowiedź była pomocna?