Zawieszenie spłat kredytu

KI - Prolongata baner

Skorzystaj z możliwości zawieszenia spłat kredytu

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa Bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go przez dedykowany formularz.

Nowy wniosek

Nowy wniosek

Uwaga! W tym miejscu nie złożysz wniosku o ustawowe o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie ustawy z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (wakacje kredytowe).
Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, prosimy przeczytaj informacje, które znajdziesz tutaj: https://www.velobank.pl/ustawowe-wakacje-kredytowe

Jeśli Twoja bieżąca sytuacja finansowa pogorszyła się z uwagi na pandemię i po raz pierwszy chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, zapoznaj się z informacjami na tej stronie, a następnie wybierz produkt oraz rodzaj zawieszenia

Ustawowe zawieszenie spłaty

Ustawowe zawieszenie spłaty

Uwaga! W tym miejscu nie złożysz wniosku o ustawowe o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie ustawy z 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (wakacje kredytowe).
Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, prosimy przeczytaj informacje, które znajdziesz tutaj: https://www.velobank.pl/ustawowe-wakacje-kredytowe

Jeśli straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu i w związku z tym nie możesz terminowo spłacać swojego zobowiązania kredytowego, możesz skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytowej.

Oświadczenie o utracie pracy lub innego źródła dochodu składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ze względu na ustawową konstrukcję zawieszenia wykonywania umowy kredytowej wniosek musi być podpisany przez współkredytobiorców i musi być złożony przez klienta na trwałym nośniku. Zapraszamy Cię do jednej z naszych placówek.

Zadbaj o to, aby w placówce obecni byli wszyscy kredytobiorcy oraz aby mieli ze sobą dokument poświadczający tożsamość (np. dowód osobisty).

Wypełniony i podpisany wniosek możesz również wysłać drogą korespondencyjną na poniższy adres Banku:

 • w przypadku kredytów gotówkowych i kredytów samochodowych: ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;
 • w przypadku kredytów/pożyczek hipotecznych: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa.

Dostępne warianty zawieszenia spłat w ofercie Banku

Bank przedłuża możliwość wnioskowania o Narzędzia pomocowe  i wprowadza od 1 października 2022 roku XIII Edycję Oferty udzielania Narzędzi Pomocowych dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów /pożyczek hipotecznych. Oferta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

Karencja

Czasowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej kredytu/pożyczki na okres 1-3 miesięcy (Kredytobiorca spłaca w tym okresie tylko odsetki).

Dotyczy kredytu gotówkowego, kredytu/pożyczki hipotecznej oraz kredytu samochodowego.

 1. Kredytobiorca może skorzystać z Karencji po spłacie co najmniej 6 następujących po sobie rat Kredytu, zgodnie z harmonogramem spłat. W przypadku przedłużenia wcześniej udzielonej Karencji na podstawie Wakacji COVID (tj. karencji oferowanej przez Bank od 25 marca do 30 września 2020 r. (również w ramach Moratorium EBA) lub ustawowego zawieszenia warunek ten nie ma zastosowania.
 2. Warunki Karencji:
  • zawieszenie spłaty rat kapitałowych Kredytu na okres maksymalnie 3 miesięcy;
  • wydłużenie okresu kredytowania o okres Karencji;

Wydłużenie okresu

Wydłużenie aktualnego okresu kredytowania maksymalnie o 36 miesięcy.

Dotyczy kredytu gotówkowego, oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej.

 1. Kredytobiorca może skorzystać z wydłużenia okresu kredytowania po spłacie co najmniej 6 następujących po sobie rat Kredytu zgodnie z harmonogramem spłat. Okres kredytu pozostały do spłaty po wydłużeniu okresu kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat.
 2. Warunki wydłużenia okresu kredytowania:
  • ostateczny termin spłaty Kredytu może być wydłużony maksymalnie o 36 miesięcy w stosunku do okresu obowiązującego na dzień złożenia Wniosku, przy czym okres Kredytu pozostały do spłaty po wydłużeniu okresu kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat;
  • maksymalny wiek Kredytobiorcy wnioskującego o wydłużenie okresu kredytowania nie może przekroczyć 75 lat na dzień płatności ostatniej raty Kredytu.

Termin realizacji wniosku o narzędzia pomocowe

Termin realizacji wniosku o narzędzia pomocowe

Bank zastosuje Narzędzia pomocowe zgodnie z wybraną przez Kredytobiorcę opcją począwszy od pierwszej raty wymagalnej po wejściu Wniosko-aneksu (Karencja) lub od dnia wejścia w życie Wniosko-aneksu (Wydłużenie okresu kredytowania), pod warunkiem:

 1. dostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni od wezwania przez Bank dokumentów (jeśli w toku analizy wniosku Bank będzie takich dokumentów wymagał),
 2. braku w dniu wejścia w życie Wniosko – aneksu zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, której dotyczy Narzędzie pomocowe.

W jaki sposób Klient może wnioskować o narzędzia pomocowe?

W jaki sposób Klient może wnioskować o narzędzia pomocowe?

 

Zasób 4.png [692.00 B]
Samodzielnie poprzez wnioski dostępne na właściwych stronach www

 

Zasób 5.png [680.00 B]
W placówkach bankowych i franczyzowych

 

Zasób 6.png [877.00 B]
Na infolinii pod nr +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy).
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zawieszenia spłaty kredytu
 • Narzędzia pomocowe mają zastosowanie do kredytów z saldem powyżej 5 tys. złotych na dzień złożenia wniosku oraz nie znajdują się w okresie wypowiedzenia, nie są wymagalne w całości, ani nie znajdują się w trakcie restrukturyzacji;
 • W trakcie obowiązywania danej umowy kredytu, Kredytobiorca może skorzystać z jednego Narzędzia pomocowego raz na 3 lata. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie.
 • Za przyznanie narzędzia pomocowego Bank nie pobiera od Klienta prowizji/ opłaty;
 • Bank może poprosić Kredytobiorcę o przedstawienie dodatkowych dokumentów finansowych wymaganych do wydania decyzji. Dostarczenie przez Klienta wymaganych dokumentów może nastąpić poprzez:
  • Dostarczenie dokumentów do oddziału;
  • Przesłanie dokumentów drogą mailową (z wyłączeniem aneksu);
  • Przesłanie dokumentów pocztą (dotyczy jedynie aneksu).
 • W przypadku gdy kredyt został udzielony więcej niż jednemu kredytobiorcy oraz w przypadku dodatkowej analizy wniosku, po przekazaniu wniosko-aneksu do analizy, będzie sporządzany aneks do umowy, który, przesyłany jest do klienta zgodnie z jego dyspozycją do oddziału lub pocztą na adres korespondencyjny lub na adres email podany przez klienta;
 • Jeśli kredyt został udzielony więcej niż jednemu Kredytobiorcy wniosek może zostać złożony przez jednego z nich, natomiast podpisanie aneksu musi nastąpić przez wszystkich Kredytobiorców;
 • Wniosek o Narzędzie pomocowe jest ważny 45 dni od daty złożenia.

 

Dokumenty

 1. Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.
 2. Oświadczenie o spadku dochodu
 3. Oświadczenia do wniosku