Limit w rachunku to dodatkowe środki, z których możesz korzystać, kiedy chcesz i jak chcesz. Limit zwiększa saldo środków dostępnych na Twoim koncie.

Należy posiadać lub otworzyć rachunek w Banku. Następnie zawnioskować o przyznanie Limitu.

Uzyskanie Limitu w rachunku zależy od wyniku badania i oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta.

Udostępnienie kwoty przyznanego Limitu w Rachunku nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel) licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy– wówczas będziesz mógł skorzystać z środków udostępnionych w ramach umowy limitu na Twoim Rachunku.

Od kwoty wykorzystanego limitu Bank codziennie nalicza odsetki. Odsetki naliczone są za każdy dzień korzystania z limitu i pobierane łącznie na koniec miesiąca automatycznie z konta w ramach którego został Limit udzielony.

Za przyznanie Limitu pobierana jest prowizja w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych dla Kont Osobistych. Prowizja za przyznanie Limitu jest pobierana z konta w momencie jego uruchomienia. Obecnie wynosi ona 0 zł(za pierwszy okres umowny).

Tak, za odnowienie Limitu na kolejny 12 miesięczny okres umowny pobierana jest prowizja w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych dla Kont Osobistych. Wysokość prowizji zależy od pakietu konta z jakiego korzysta Klient.

Nie, nie zawsze. Jeśli Klient spełni wszystkie warunki określone w umowie o limit zostanie automatycznie odnowiony bez konieczności spłaty wykorzystanej kwoty i składania ponownego wniosku, czy zawierania aneksu.

O braku przedłużenia Limitu z powodu niespełnienia określonych w umowie warunków do jego przedłużenia Klient informowany jest pisemnie przez Bank na 30 dni przed końcem umowy.

Klient również sam, w dowolnym momencie przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, może ją rozwiązać z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto jeżeli Klient nie  jest zainteresowany kontynuowaniem  Umowy przez kolejny 12 miesięczny okres, powinien pisemnie poinformować o tym fakcie Bank najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy. W tym przypadku także konieczne jest spłacenie przez Klienta całej  wykorzystanej kwoty limitu.

Nie jest wymagane. Zabezpieczeniem Limitu są regularne wpływy na konto w wysokości określonej w Umowie limitu.

Tak. Wniosek musi być złożony przez obydwu Posiadaczy konta. Do umowy limitu również muszą przystąpić obaj Posiadacze konta.