Dofinansowanie pobytu w żłobku

KI - Żłobkowe 2022 banner

Świadczenie żłobkowe
Złóż wniosek w bankowości internetowej

 

Otrzymuj dofinansowanie do maksymalnie 400 zł miesięcznie na pobyt Twojego dziecka w żłobku, klubie dziecka lub u dziennego opiekuna.
 
Zawnioskuj w bankowości internetowej w zakładce „Oferty/e-Urząd”.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć :

 • w naszej bankowości internetowej - jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL,
 • przez portal Emp@tia - jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL,
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli złożysz wniosek przez bank lub portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na  Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny, w którym możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o dofinasowanie pobytu w żłobku. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w SMS z adresu „ZUS”.

Kogo dotyczy?

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna:

 • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie;
 • pierwszego dziecka w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym,
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna,
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

 

Pamiętaj, że na dane dziecko, za ten sam okres możesz otrzymać  dofinansowanie do pobytu w żłobku, albo RKO. Musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

 

Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie:

 • Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo
 • być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.

Pamiętaj, że dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu.

Jakie wsparcie otrzymasz?

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Kto może złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną?

Możesz złożyć wniosek w bankowości internetowej lub portal Emp@tia, jeśli jesteś rodzicem dziecka i masz numer PESEL. Wniosek możesz też złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl

Informacja o złożeniu wniosku pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Dofinansowanie do żłobka] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

Jeśli wniosek był złożony  przez PUE ZUS, masz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć od 1.04.2022 r.

Jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego - ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Jak otrzymasz informację o przyznaniu kapitału?

Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o wydaniu decyzji wyśle na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W sprawie dofinasowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna otrzymasz pomoc:

 • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub przez e-mail cot@zus.pl (czynne od ponie­działku do piątku w godz. 7.00–18.00),
 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas -e-wizyty w ZUS.

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność, gdy składasz wniosek o świadczenie.
Wiadomości otrzymujesz od nas ze znanych Ci adresów e-mail, w SMS lub z naszej bankowości elektronicznej. Wniosek możesz złożyć, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz jako urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) na adres e-mail, który podasz we wniosku. Wiadomość  otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

Pamiętaj także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • nigdy nie korzystaj z linków do stron wymagających wpisywania Twoich danych logowania,
 • loguj się do bankowości internetowej zawsze za pomocą przycisku „Zaloguj” na stronie głównej naszego banku,
 • nie instaluj na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek o świadczenie
 • nie podawaj nikomu loginów i haseł do bankowości elektronicznej, danych kart płatniczych,
 • nie podawaj nikomu kodów autoryzacyjnych oraz kodów BLIK.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.).

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik