FATCA jest amerykańską ustawą. Zapisy ustawy mają na celu zapobieżenie sytuacji, w której amerykańscy podatnicy ukrywają dochody.

„Rachunek finansowy” - obejmuje:

 • rachunek depozytowy,
 • rachunek powierniczy,
 • umowa ubezpieczenia (inna niż umowa renty) zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczenia na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego,
 • umowa renty, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w danym okresie czasu,
 • instrument zaangażowania kapitałowego lub instrument dłużny wyemitowany przez instytucję kapitałową, jeżeli taki instrument nie będzie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz zostanie wyemitowany w celu obejścia FATCA (nawet więc jeśli wartość instrumentu jest powiązana z aktywami stanowiącymi źródło płatności podlegającymi FATCA, ale brak jest działania nakierowanego na obejście regulacji FATCA wówczas nie będziemy mieli do czynienia z rachunkiem finansowym),
 • prowadzenie obrotu papierami wartościowymi.

„Rachunek depozytowy”  obejmuje:

 • jakikolwiek rachunek prowadzony w celach komercyjnych;
 • rachunek rozliczeniowy;
 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy;
 • rachunek terminowy;
 • rachunek oszczędnościowy;
 • rachunek, którego potwierdzeniem jest certyfikat depozytowy, certyfikat oszczędnościowy, certyfikat inwestycyjny, certyfikat zadłużeniowy lub 
 • inny podobny instrument prowadzony przez instytucję finansową w związku z wykonywaną działalnością bankową lub podobną.

W odniesieniu do osób indywidualnych za osoby amerykańskie uważa się obywateli Stanów Zjednoczonych lub osoby będące rezydentami Stanów Zjednoczonych. Rezydentem Stanów Zjednoczonych może być osoba, która:

 • (1) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres wdanym roku (tzw. Zielona Karta) albo
 • (2) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych, albo
 • (3) przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz).

W dniu 7 października 2014r. Polska podpisała z USA umowę (dalej IGA) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Umowa weszła w życie 1 lipca 2015r. Zapisy umowy IGA nie miały jednak bezpośredniego zastosowania w stosunku do instytucji finansowych bez uchwalenia przez polski Sejm stosownego aktu prawnego.

Obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w polskich instytucjach finansowych przez rezydentów USA dla celów FATCA został ostatecznie nałożony na te instytucje ustawą z dnia 27 października 2015r.  (dalej Ustawa). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015r.

Identyfikowanie przez Bank Klientów, rezydentów USA dla celów FATCA oznacza dla Klienta obowiązek przedłożenia w Banku oświadczenia dotyczącego jego statusu jako tzw. szczególnej osoby amerykańskiej, polskiej instytucji finansowej, instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej, uczestniczącej, współpracującej lub wyłączonej instytucji finansowej, zwolnionego uprawnionego odbiorcy, aktywnego lub pasywnego podmiotu niefinansowego.

W oświadczeniu określa się:

1. W przypadku Klientów indywidualnych:

 • Kraj urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Amerykańską rezydencję dla celów podatkowych
 • Numer identyfikacji podatkowej w USA

2. W przypadku Klientów instytucjonalnych:

 • Status jako szczególnej osoby amerykańskiej, polskiej instytucji finansowej, instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej, uczestniczącej, współpracującej lub wyłączonej instytucji finansowej, zwolnionego uprawnionego odbiorcy, aktywnego lub pasywnego podmiotu niefinansowego
 • Numer identyfikacji podatkowej w USA

Przyjmowanie oświadczeń od wszystkich Klientów VeloBank S.A. pozwala na prawidłowe wypełnienie przez Bank obowiązku nałożonego na instytucje finansowe ustawą z dnia 27 października 2015r. dotyczącego identyfikacji i raportowania określonych rachunków finansowych.

Bank zobowiązany jest do przekazywania następujących danych dotyczących amerykańskich rezydentów dla celów FATCA podlegających raportowaniu zgodnie z IGA:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa podmiotu
 • adres
 • amerykański NIP
 • numer rachunku finansowego
 • sumę sald rachunków Klienta
 • wartość brutto skapitalizowanych odsetek

Zgodnie z zapisami IGA w przypadku Klientów indywidualnych Bank zobowiązany jest do przekazania powyższych danych tylko w sytuacji przekroczenia sumy sald rachunków rezydentów USA dla celów FATCA ponad równowartość 50.000 USD. W przypadku Klientów instytucjonalnych powyższe dane przekazywane są niezależnie od sumy sald rachunków podlegających raportowaniu.

Dla celu ustalenia kwoty powodującej obowiązek przekazywania danych do Ministerstwa Finansów Bank dokonuje sumowania sald wszystkich rachunków finansowych Klienta posiadanych w Banku

Tak. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2015r. o wykonywaniu umowy miedzy Rządem RP a USA do raportowania nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną.

Za złożenie oświadczenia niezgodnie z prawdą grozi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku osób, które otworzyły rachunek / rachunki w okresie od 1.07.2014 roku do 30.11.2015 roku a saldo na ich rachunku / rachunkach ustalone na 01.12.2015 roku przekroczyło 50.000 USD i nie przedłożą w Banku oświadczenia do 30.11.2016 roku, Bank dokona czasowej blokady rachunku / rachunków (co oznacza uniemożliwienie dysponowania i korzystania z wartości majątkowych na nim/nich zgromadzonych) do momentu otrzymania oświadczenia.

W przypadku osób, które odmówią złożenia oświadczenia w trakcie procesu otwierania rachunku po 1.12.2015roku, Bank może odmówić otwarcia rachunku.