Rozporządzenie BMR nakłada na  podmioty stosujące  wskaźniki referencyjne (banki) obowiązek  sporządzenia na piśmie rzetelnych planów awaryjnych, określających działania na wypadek istotnej zmiany bądź zaprzestania opracowywania  wskaźnika referencyjnego oraz odzwierciedlenie tych planów w umowach z klientami.
Przygotowany aneks ma na celu realizację tego obowiązku. Co ważne aneks uwzględnia również stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie planów (tzw. planów awaryjnych), o których mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR, oraz w sprawie odzwierciedlenia planów w stosunkach umownych
z klientami skierowane do banków komercyjnych, w tym banków zrzeszających oraz do banków spółdzielczych.

Przygotowany aneks swoim zakresem obejmuje również inne zdarzenia dotyczące stosowanego w umowie wskaźnika referencyjnego, które mogą mieć wpływ na zasady i  możliwość jego stosowania. Zdarzenia te w aneksie określone zostały jako sytuacje awaryjne dotyczące wskaźnika referencyjnego. Przez sytuacje awaryjne rozumiemy więc nie tylko zaprzestanie opracowywania wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu BMR, ale także wystąpienie jednego z następujących zdarzeń: ogłoszenie braku zezwolenia dla administratora wskaźnika, ogłoszenie utraty reprezentatywności wskaźnika, czy czasowy brak publikacji wskaźnik

Podpisanie aneksu jest dobrowolne, ale przez nas zalecane. Odzwierciedlenie planu awaryjnego w Twojej umowie  pozwoli w przyszłości uniknąć wątpliwości, co do sposobu jej realizacji oraz zapewni jej niezakłócone wykonywanie, w przypadku  istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego lub wystąpienia sytuacji awaryjnej, przez którą rozumiemy wystąpienie jednego z następujących zdarzeń:

 • ogłoszenie braku zezwolenia dla administratora wskaźnika - organ nadzoru nad administratorem poda do publicznej wiadomości, że stopa bazowa nie zostanie zarejestrowana lub nie będzie wydana decyzja o jej ekwiwalentności lub administrator nie otrzymał, nie otrzyma, lub cofnięto mu lub zawieszono zezwolenie  lub rejestrację dla opracowywania stopy bazowej,
 • ogłoszenie utraty reprezentatywności wskaźnika - podmiot wyznaczający poda do publicznej wiadomości, że stopa bazowa przestała lub przestanie być reprezentatywna dla właściwego dla niej rynku bazowego lub rzeczywistości ekonomicznej, którą stopa bazowa miała mierzyć i że brak jest możliwości do przywrócenia takiej reprezentatywności,
 • czasowy brak publikacji wskaźnika - stopa bazowa nie zostanie opublikowana z powodów niezwiązanych ze zdarzeniem regulacyjnym,
 • ogłoszenie zaprzestania opracowywania wskaźnika - podmiot wyznaczający poda do publicznej wiadomości, że administrator przestał lub przestanie na stałe opracowywać stopę bazową, a do czasu tego zaprzestania nie zostanie wyznaczony następca dla administratora, który miałby w dalszym ciągu opracowywać lub publikować stopę bazową.

Gdy nastąpi jedno ze zdarzeń, które w  aneksie zostało opisane jako zdarzenie regulacyjne (ogłoszenie braku zezwolenia, ogłoszenie zaprzestania opracowywania wskaźnika, lub ogłoszenie utraty reprezentatywności)  będziesz wiedział jakie działania podejmiemy oraz  w jaki sposób ustalimy wskaźnik alternatywny dla stosowanego w umowie wskaźnika, w stosunku do którego zaszło zdarzenie regulacyjne. Aneks określa również zasady oraz sposób  w jaki poinformujemy Cię o zajściu zdarzenia regulacyjnego i konsekwencjach z tym związanych. Zawarcie aneksu pozwoli uniknąć wątpliwości co do sposobu realizacji umowy i zapewni jej dalsze niezakłócone wykonywanie w przyszłości.

Aneks wprowadzi w Twojej umowie:

a.    klauzulę awaryjną, czyli zasady postępowania, które zastosujemy w przypadku istotnej zmiany lub wystąpienia zdarzenia regulacyjnego  dotyczącego  wskaźnika referencyjnego stosowanego w Twojej umowie,

b.    sposób postępowania na wypadek czasowej niedostępności wskaźnika referencyjnego.

Zasady te opisaliśmy w załączniku nr 1 do aneksu o nazwie „Zasady postępowania banku na wypadek istotnej zmiany lub wystąpienia sytuacji awaryjnej dotyczącej wskaźnika referencyjnego

Ponad to w załączniku nr 2 - „Załącznik informacyjny BMR” - zamieściliśmy ogólne informacje o wskaźnikach referencyjnych i ich administratorach oraz ryzykach związanych ze stosowaniem wskaźników referencyjnych.

Co istotne, do momentu wystąpienia istotnej zmiany, zdarzenia regulacyjnego lub czasowej niedostępności postanowienia aneksu nie będą miały wpływu na Twoją umowę. Aneks wprowadza zmiany na przyszłość. Oznacza to, że dopiero w razie wystąpienia jednej z opisanych w aneksie i niezależnych od banku sytuacji  znajdą zastosowanie opisane w nim zasady postępowania.   

Samo zawarcie aneksu nie skutkuje zmianą wysokości rat. Aneks, który proponujemy określa sposób postępowania na wypadek, gdyby wskaźnik referencyjny stosowany w Twojej umowie zostałby objęty istotną zmianą, zdarzeniem regulacyjnym lub nie był czasowo publikowany.

Jeśli wystąpią zdarzenia, które opisujemy w aneksie to wysokość rat/miesięcznych zobowiązań może, ale nie musi ulec zmianie. Zmiana może  spowodować zarówno spadek wysokości rat, jak i ich wzrost. Skala wpływu może być jednak redukowana poprzez zastosowanie stosownej korekty zgodnie z zasadami opisanymi w aneksie tak, aby wysokość rat pozostała na zbliżonym poziomie.

Zawarcie aneksu jest bezpłatne.

Aneks muszą podpisać wszyscy kredytobiorcy.

Aneks możesz podpisać w następujący sposób:

 1. jeżeli otrzymałeś zaproszenie mejlem, to udaj się do najbliższego oddziału. Doradca przygotuje aneks do Twojej umowy i odpowie na ewentualne pytania. Aneks muszą podpisać wszyscy kredytobiorcy w obecności doradcy.
 2. jeżeli otrzymałeś aneks pocztą, to podpisz aneks wraz z załącznikami nr 1 i 2 (w wyznaczonych do tego miejscach). Aneks (w obu egzemplarzach) muszą podpisać wszyscy kredytobiorcy. Odeślij podpisane dokumenty (oba egzemplarze aneksu i załączników) na adres:
  • kredyty hipoteczne:
   VeloBank S.A.
   Wydział Operacji w Warszawie
   Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C
   00-843 Warszawa
  • kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, limit w koncie, karta kredytowa:
   VeloBank S.A.
   Wydział Kancelarii – Zespół Kancelarii
   ul. Harcerska 14
   44-335 Jastrzębie Zdrój

Po podpisaniu otrzymanych dokumentów bank odeśle do Ciebie jeden egzemplarz (aneks i załączniki).

Do momentu, kiedy wskaźnik stosowany w Twojej umowie nie zostanie objęty określonym w aneksie zdarzeniem regulacyjnym, to  nic się nie zmieni. Brak zawarcia aneksu może natomiast spowodować wątpliwości co do sposobu realizacji umowy i utrudnić jej dalsze niezakłócone wykonywanie w sytuacji zajścia zdarzenia regulacyjnego - dlatego zalecamy jego zawarcie.

Aneks będzie obowiązywał od dnia jego podpisania go przez wszystkich kredytobiorców i bank.

Administrator to podmiot, który sprawuje kontrolę nad opracowywaniem i publikowaniem danego wskaźnika referencyjnego.

Lista administratorów dostępna jest w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych prowadzonym przez European Securities and Markets Authorities (ESMA). Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities

Rolą administratorów jest sprawowanie kontroli nad opracowywaniem danego wskaźnika referencyjnego w tym:

 1. określenie i zarządzanie mechanizmami wyznaczania wskaźnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych odpowiednio wysokiej jakości niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 3. wyznaczanie i publikacja wskaźnika (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane),
 4. weryfikacja przyjętych mechanizmów dla wskaźników, pod kątem:
  a)    adekwatności tej metody do zmierzenia rynku bazowego,
  b)    dostosowania metody do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej,  
  c)    zgodności z przepisami prawa,
  d)    wymogami organów nadzoru.

Istotna zmiana wskaźnika oznacza zmianę w metodzie wyznaczania wskaźnika opisaną i zastosowaną przez administratora danego wskaźnika, która jest dokonywana zgodnie z postanowieniami rozporządzenia BMR.

Administrator ma obowiązek dobierać metodę opracowywania wskaźnika referencyjnego, tak aby była ona zgodna z przepisami prawa (rozporządzeniem BMR). W związku z tym administrator ma także obowiązek dokonywać przeglądu przyjętej metody opracowywania wskaźnika referencyjnego np. w sytuacji zmiany otoczenia prawno - finansowego. W rezultacie metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego może podlegać zmianom.
Administrator powiadamia o procesie istotnej zmiany wskaźnika oraz prowadzi w tym zakresie konsultacje.

Zaprzestanie opracowania wskaźnika oznacza trwałe zaprzestanie opracowywania wskaźnika będące wynikiem wystąpienia jednego lub kilku z następujących zdarzeń:

a)    publicznego oświadczenia administratora stwierdzającego, że wskaźnik przestał lub przestanie być opracowywany na stałe

b)    sytuacja, w której administrator wskaźnika nie otrzymał lub nie otrzyma zezwolenia lub rejestracji do obliczania danego wskaźnika,  albo

c)    sytuacja, w której organ nadzoru cofnął lub zawiesił admiratorowi zezwolenie lub rejestrację w skutek czego dalsze korzystanie  z danego wskaźnika  w celu wykonywania umowy nie będzie możliwe.  

Wskaźniki referencyjne mogą przestać być publikowane lub opracowywane w całości lub w odniesieniu do konkretnego terminu (tenoru) np. 6M - 6 miesięczny lub konkretnej waluty np. frank szwajcarski (CHF).

Konsekwencją zaprzestania przez administratora opracowywania wskaźnika referencyjnego może być brak możliwości wykorzystania przez bank wskaźnika referencyjnego do ustalenia wartości wzajemnych świadczeń wynikających z zawartej umowy kredytu.

Komisja Europejska uznała, że zaprzestanie opracowywania wskaźnika LIBOR CHF bez jednoczesnego wyznaczenia dla niego ustawowego zamiennika mogłoby znacząco zakłócić lub zwiększyć ryzyko funkcjonowania rynków i systemów finansowych w Unii Europejskiej.
Wyznaczając zamiennik dla LIBOR CHF  Komisja Europejska wzięła pod uwagę zarówno rekomendacje Krajowej Grupy Roboczej ds. stóp referencyjnych franka szwajcarskiego (National Working Group on Swiss Franc reference rates), która zaleciła oparcie rozwiązania ustawowego o stopę składaną SARON i zastosowanie korekty wyrównawczej w celu zniwelowania ewentualnych różnic wynikających z zastąpienia nim wskaźnika LIBOR CHF, jak i opinie pozyskane w ramach przeprowadzonych publicznych konsultacji.
W rezultacie Komisja Europejska uznała stopę składaną SARON za najbardziej odpowiedni zamiennik dla LIBOR CHF, a w celu ograniczenia skutków ekonomicznych zmiany wskaźników Komisja Europejska zdecydowała zastosować korektę wyrównawczą (spread korygujący).

Wprowadzenie zamiennika dla LIBOR CHF oznacza więc, że umowy o kredyt indeksowane do CHF nadal mogą być bez przeszkód wykonywane, z wykorzystaniem stopy składanej SARON oraz korekty wyrównawczej, co gwarantuje pewność prawną zarówno dla posiadaczy kredytów, jak i dla banku.

Odstąpienie od aneksu przysługuje w przypadkach, w których bank dopuszcza zawarcie aneksu na odległość tzn. drogą korespondencyjną.

Jeżeli się rozmyśliłeś i chcesz się wycofać z wcześniej podjętej decyzji o zawarciu aneksu, musisz złożyć do banku oświadczenie o odstąpieniu. Wzór takiego oświadczenia otrzymałeś wraz z propozycją zawarcia aneksu.
Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od aneksu należy przesłać do banku tylko w sytuacji, w której obie strony podpisały aneks czyli  Ty i bank. Masz na to 14 dni od momentu jego zawarcia.

Jeżeli jednak od samego początku nie decydujesz się na zawarcie  aneksu, to nie musisz odsyłać do banku żadnego oświadczenia. Bez Twojego podpisu aneks nie wejdzie w życie.