Czego dotyczy aneks?

Rozporządzenie BMR nakłada na  podmioty stosujące  wskaźniki referencyjne (banki) obowiązek  sporządzenia na piśmie rzetelnych planów awaryjnych, określających działania na wypadek istotnej zmiany bądź zaprzestania opracowywania  wskaźnika referencyjnego oraz odzwierciedlenie tych planów w umowach z klientami.
Przygotowany aneks ma na celu realizację tego obowiązku. Co ważne aneks uwzględnia również stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie planów (tzw. planów awaryjnych), o których mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR, oraz w sprawie odzwierciedlenia planów w stosunkach umownych
z klientami skierowane do banków komercyjnych, w tym banków zrzeszających oraz do banków spółdzielczych.

Przygotowany aneks swoim zakresem obejmuje również inne zdarzenia dotyczące stosowanego w umowie wskaźnika referencyjnego, które mogą mieć wpływ na zasady i  możliwość jego stosowania. Zdarzenia te w aneksie określone zostały jako sytuacje awaryjne dotyczące wskaźnika referencyjnego. Przez sytuacje awaryjne rozumiemy więc nie tylko zaprzestanie opracowywania wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu BMR, ale także wystąpienie jednego z następujących zdarzeń: ogłoszenie braku zezwolenia dla administratora wskaźnika, ogłoszenie utraty reprezentatywności wskaźnika, czy czasowy brak publikacji wskaźnik

Czy odpowiedź była pomocna?