Komunikat do klientów w sprawie doręczeń elektronicznych

30.09.2022

5.10.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

Czego dotyczy ustawa

 • Ustawa wprowadza m. in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia
  elektronicznego [1].
 • Usługa umożliwia odbieranie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną (bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów), w tym:
  • przesyłanie danych drogą elektroniczną,
  • uzyskiwanie dowodów wysłania i doręczenia danych,
  • ochronę przesyłanych danych przed utratą, kradzieżą lub zmianą.
 • Ustawa nakłada na bank obowiązek posiadania:
  • skrzynki do doręczeń [2],
  • adresu do doręczeń elektronicznych [3].

oraz umożliwienia klientom kontaktu z bankiem za pośrednictwem tego kanału, w przypadkach określonych w ustawie.

Bank zobowiązany jest realizować ten obowiązek w terminie 3 miesięcy od dnia określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji. Komunikat powinien zostać ogłoszony najpóźniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w tym komunikacie.

 

Jak powiadomimy o naszym adresie elektronicznym

O naszym adresie elektronicznym powiadomimy za pośrednictwem naszej strony internetowej przed jego uruchomieniem.

 

Kto może korzystać z doręczeń elektronicznych

 • Za pośrednictwem doręczeń elektronicznych będą mogli kontaktować się z bankiem tylko klienci, którzy będą posiadali swój adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.
 • Korzystanie przez klientów z doręczeń elektronicznych nie jest obowiązkowe.
 • Doręczenia elektroniczne będą stanowić dodatkowy, a nie jedyny kanał kontaktu z bankiem.
 • Wciąż możliwe będzie kontaktowanie się z bankiem za pomocą tradycyjnej, papierowej korespondencji, a także poprzez bankowość elektroniczną i podczas osobistych wizyt w oddziałach.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać na rządowej stronie internetowej.


 

Definicje

 [1] publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego - usługa, która umożliwia przesyłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczoną przez operatora wyznaczonego, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznej i  skutecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami korzystającymi z usługi. 

[2] adres do doręczeń elektronicznych - adres elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

[3]skrzynka doręczeń - narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.