Informacja dotycząca Regulaminu i TOiP oraz zmian od 3 października 2022 r. - aktualizacja

06.02.2023

Informacja dotycząca Regulaminu.

W wyniku decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) nastąpiła przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku S.A. i przeniesienie wyodrębnionej części  jego przedsiębiorstwa do banku pomostowego - Banku BFG S.A. (obecnie VeloBank S.A.). Treść decyzji dostępna jest na stronie www.bfg.pl. 

W Centrum Dokumentów na naszej stronie internetowej znajdą Państwo regulaminy rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („Regulamin”), które odzwierciedlają zmiany, jakie zaszły po stronie banku, w tym w zakresie jego nazwy, począwszy od 3 października 2022 r.:

  • Klienci, którzy zawarli umowę do 2 października 2022 r. otrzymali Regulamin z obowiązującą wówczasnazwą Banku -  Getin Noble Bank S.A. („Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.”).
  • Klienci, którzy zawarli umowę w okresie od 3 października 2022 r. do 17 października 2022 r. otrzymali Regulamin z obowiązującą wówczas nazwą Banku - Bank BFG S.A. („Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Banku BFG S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.”).
  • Klienci, którzy zawarli umowę w okresie od 18 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. otrzymali Regulamin z obowiązującą wówczas nazwą Banku - VeloBank S.A. („Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w VeloBank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.”).
  • Klienci, którzy zawierają umowy począwszy od 19 listopada 2022 r. otrzymują Regulamin z obowiązującą nazwą Banku - VeloBank. S.A. oraz zmianami wymienionymi niżej („Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w VeloBank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.”)

Z uwagi na różnice w tytułach Regulaminów informacja ta ma pomóc w wyeliminowaniu ewentualnych wątpliwości dotyczących zakresu obowiązywania Regulaminu, który otrzymywali Państwo przy zawieraniu umowy z bankiem a pozostałymi regulaminami, które są prezentowane na stronie internetowej banku.

Zwracamy uwagę, że w Regulaminach (opisanych w punktach 1-3 powyżej) nie zmieniało się nic więcej niż nazwa banku, natomiast w Regulaminie dla umów zawieranych od 19 listopada 2022 r. (pkt 4) dodatkowo zmienił się adres strony internetowej banku na www.velobank.pl, nastąpiła zmiana nazwy usługi Pay by Get na Pay by Velo i został dodany numer infolinii dla Klientów Bankowości Premium. Zmianie nie ulegały żadne postanowienia  kształtujące prawa i obowiązki stron umowy.

Wszystkie wskazane Regulaminy pozostają w mocy i są dla Państwa obowiązujące. Stroną zawartych umów - na mocy wyżej wskazanej decyzji BFG S.A. oraz po zmianie nazwy banku -  jest VeloBank S.A.

 

Informacja dotycząca Tabeli opłat i prowizji.

W wyniku decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) nastąpiła przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku S.A. i przeniesienie wyodrębnionej części  jego przedsiębiorstwa do banku pomostowego - Banku BFG S.A. (obecnie  VeloBank S.A.). Treść decyzji dostępna jest na stronie www.bfg.pl. 

W Centrum Dokumentów na naszej stronie internetowej znajdą Państwo Tabele Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych („TOiP”), które odzwierciedlają zmiany, które zaszły po stronie banku, w tym w zakresie jego nazwy, od 3 października 2022 r.:

  • Klienci, którzy zawarli umowę do 2 października 2022 r. otrzymali TOiP z obowiązującą wówczasnazwą Banku -  Getin Noble Bank S.A. („Tabela opłat i prowizji Getin Noble Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych.”).
  • Klienci, którzy zawarli umowę w okresie od 3 października 2022 r. do 17 października 2022 r. otrzymali TOiP zobowiązującą wówczas nazwą Banku -  Bank BFG S.A. („Tabela opłat i prowizji Banku BFG S.A. dla Klientów Indywidualnych.”).
  • Klienci, którzy zawarli umowę w okresie od 18 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. otrzymali TOiP zobowiązującą wówczas nazwą Banku - VeloBank S.A. („Tabela opłat i prowizji VeloBank S.A. dla Klientów Indywidualnych.”).
  • Klienci, którzy zawarli umowę w okresie od 19 listopada 2022 r. do 5 lutego 2023 r. otrzymali TOiP z obowiązującą nazwą Banku - VeloBank S.A. („Tabela opłat i prowizji VeloBank S.A. dla Klientów Indywidualnych.”).
  • Klienci, którzy zawierają umowy począwszy od 6 lutego 2023 r. otrzymują TOiP z obowiązującą nazwą Banku – VeloBank S.A. („Tabela opłat i prowizji VeloBank S.A. dla Klientów Indywidualnych.”).

Z uwagi na różnice w tytułach TOiP informacja ta ma pomóc w wyeliminowaniu ewentualnych wątpliwości, jakie  mogą pojawić się w związku z obowiązywaniem TOiP, które  otrzymali Państwo przy zawieraniu umowy z bankiem a pozostałymi TOiP, które są prezentowane na stronie internetowej banku.

Zwracamy uwagę, że w TOiP (opisanych w pkt 1-3 powyżej) zmieniła się tylko  nazwa banku i nadal obowiązują Państwa wskazane w nich opłaty i prowizje.

Z kolei w TOiP, który obowiązuje dla umów zawieranych od 19 listopada 2022 r. (pkt 4) oprócz  zmiany nazwy banku, wprowadziliśmy zmiany w zakresie opłat i prowizji związane z wprowadzeniem oferty kont osobistych -  VeloKonta.

W TOiP, który obowiązuje dla umów zawieranych od 6 lutego 2023 r. (pkt 5), wprowadziliśmy zmiany w zakresie opłat i prowizji dotyczących kont oszczędnościowych.

Wszystkie wskazane TOiP pozostają w mocy i są dla Państwa obowiązujące. Stroną zawartych umów - na mocy wyżej wskazanej decyzji BFG S.A. oraz po zmianie nazwy banku -  jest VeloBank S.A.


Informacja dotycząca Regulaminu i TOiP oraz zmian od 3 października 2022 r.