Zamawianie dokumentów

 Zrzut ekranu 2020-06-17 o 17.20.09.png [69.96 KB]

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW BANKOWYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Jeśli chcesz zamówić wzór dokumentu bankowego w innej formie niż standardowa prosimy wypełnij formularz. Zamówiony dokument wyślemy w ciągu 7 dni.
Skontaktujemy się z Tobą, jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji.

WSKAŻ DOKUMENT, KTÓREGO POTRZEBUJESZ:WSKAŻ, W JAKIEJ FORMIE MAMY PRZEKAZAĆ WYBRANY PRZEZ CIEBIE DOKUMENT:PODAJ SWOJE DANE, ŻEBYŚMY WIEDZIELI, GDZIE WYSŁAĆ POTRZEBNE DOKUMENTY:

+48

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: VeloBank S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: +48 604 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@velobank.pl.
Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem (art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- w skrócie: RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku wynikających z przepisów szczególnych, tj. w celu realizacji czynności wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym statystyk i raportowania wewnętrznego Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcami danych osobowych są organy, instytucje i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie realizacji zawartej umowy z Bankiem, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody.
Ma Pani/Pan prawo: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania;, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora, tj.do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.