PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 Warszawa, dalej PGNiG OD lub administrator, informuje, że:

1. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na udostępnienie przez PGNiG OD do VeloBank S.A. (Bank) Pani/Pana danych osobowych w zakresie numeru umowy oraz danych o fakturach za paliwo gazowe wystawionych w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę wyrażenia ww. zgody, w celu przygotowania przez Bank oferty ”VeloKomfort – stałe płatności za gaz na cały rok”, PGNiG OD przekaże do Banku dane w zakresie wskazanym w treści zgody. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679).

2. W przypadku zawarcia przez Panią/Pana z Bankiem umowy kredytu na podstawie oferty, o której mowa w pkt 1, Bank przekaże do PGNiG OD informacje o zawarciu ww. umowy i jej realizacji. Zgodnie z Regulaminem Kredyty Odnawialnego „VeloKomfort” (Usługa Banku), w związku z Pani/Pana upoważnieniem, PGNiG OD będzie przekazywała do Banku informacje rozliczeniowe o wystawionych dla Pani/Pana fakturach za paliwo gazowe, w okresie korzystania z Usługi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej – Pani/Pana oraz Banku (art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenie 2016/679), polegający na terminowym regulowaniu przez Bank Pani/Pana zobowiązań za paliwo gazowe wobec PGNiG OD.  

3. PGNiG OD będzie przetwarzała Pani/Pana dane, o których mowa w pkt 2 powyżej i w sposób tam opisany, przez okres korzystania przez Panią/Pana z Usługi Banku. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD.

4. Względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 2 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

5. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną, na adres daneosobowe.od@pgnig.pl

 

W/w informacje można również uzyskać:

1. Na stronie internetowej www.pgnig.pl w sekcji Polityka prywatności

2. Kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych PGNiG OD pod adresem e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl