Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Otwarty horyzont inwestycyjny

 

Klienci korzystający z oferty Private Banking mają możliwość lokowania środków w ramach otwartej architektury produktowej.

Fundusze zostały wyselekcjonowane przez Bank w oparciu o wysoką jakość (analiza wskaźników efektywności zarządzania) oraz szeroką dywersyfikację funduszy (pod kątem aktywów, geograficzną, ryzyka, czy dostępnych walut). Oferta obejmuje następujące kategorie funduszy:

 

 • Fundusze akcji
  Fundusze inwestycyjne, które większość aktywów lokują w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe.
 • Fundusze mieszane
  Ich aktywa są lokowane częściowo w akcje spółek giełdowych, a częściowo w papiery dłużne – obligacje skarbu państwa i bony skarbowe.
 • Fundusze obligacji
  Większość środków inwestują w obligacje i bony skarbowe.
 • Fundusze gotówkowe i pieniężne
  Lokują posiadane środki w krótkoterminowe instrumenty dłużne, m.in. bony skarbowe i pieniężne, bankowe papiery wartościowe, krótkoterminowe weksle komercyjne, lokaty bankowe.

 

Fundusze

Fundusz Tabela Opłat Prospekty informacyjne
Kluczowe informacje (KID)
Karty funduszy
Noble Funds TFI S.A Pobierz https://noblefunds.pl
Investors TFI S.A. Pobierz https://investors.pl
Generali Investments TFI S.A. Pobierz https://generali-investments.pl
Goldman Sachs TFI S.A. Pobierz https://www.gstfi.pl
Franklin Templeton Investment Pobierz https://www.franklintempleton.pl/
Schroder Investment Management (Europe) Pobierz https://www.schroders.com/pl/pl/professional-investor/

 

Lista Funduszy/Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych dystrybuowanych przez VeloBank S.A. we współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych

Zasady przetwarzania zleceń składanych w zakresie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych / Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

 

Informacje dla Klientów – Dyrektywa MiFID

Dyrektywa MIFID - głównym celem MiFID jest zapewnienie Klientom decydującym się na inwestowanie, odpowiedniego poziomu ochrony prawnej oraz zapewnienie przejrzystości i poprawności działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Skrót MiFID pochodzi od nazwy Markets in Financial lnstruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). MiFID to zbiór przepisów, do których musi zastosować się instytucja finansowa której działalność jest związana z wdrażaniem i dystrybuowaniem produktów inwestycyjnych, w tym również instrumentów finansowych.

Instytucje finansowe przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie produktów inwestycyjnych zobowiązane są do zawarcia z Klientem stosownej umowy oraz przeprowadzenia oceny adekwatności produktów i usług inwestycyjnych. W związku z powyższym Klient Banku zainteresowany usługami inwestycyjnymi zawiera „Umowę o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych i produktów finansowych przez VeloBank S.A.” (dalej: Umowa).

MIFID

Nota prawna

VeloBank S.A. (dalej „Bank")  na podstawie odrębnych umów z funduszami pełni rolę oferującego certyfikaty inwestycyjne funduszy.

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia transakcji, rekomendacji zawarcia transakcji ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.


Wyłącznie do Klienta należy decyzja o zawarciu transakcji, horyzoncie inwestycyjnym i wysokości  zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), Warunkach Emisji i statutach, dostępnymi w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach  przyjmowania zapisów wraz z tabelami opłat.


Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w  Warunkach Emisji, które dostępne są w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach przyjmowania zapisów. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a także z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w fundusze.


Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy jest zmienna z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu funduszy jest uzależniona od daty nabycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych, wysokości pobranych opłat, opodatkowania. Może także ulec zmianie wskutek innych czynników rynkowych, w tym zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej.


Klient powinien być świadomy ograniczonej płynności wynikającej z braku możliwości bieżącego zbywania certyfikatów. Fundusze zamknięte mogą ograniczać listę inwestorów, którzy mogą nabyć certyfikaty. Częstotliwość dokonywanej przez FIZ wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy otwartych. Wycena certyfikatów dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej niż co 3 miesiące.


Zainwestowane w fundusze środki nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Inwestycje w certyfikaty nie są też gwarantowane przez VeloBank S.A.


Rozpowszechnianie, dystrybucja i obrót niektórymi produktami i instrumentami finansowymi mogą być prawnie ograniczone wobec określonych osób i państw. W takim przypadku Klient powinien móc wykazać uprawnienia do inwestowania w dany instrument lub produkt.


Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępnione wyłącznie odbiorcy. Ich kopiowanie, przekazywanie i udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w całości, jak i w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem przekazania ich profesjonalnym doradcom.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na velobank.pl/slownik