Napisz do nas!

Napisz do nas!

Kontakt

Kontakt

Napisz do nas!
Wybierz jedną z poniższych możliwości

Wypełnij formularz kontaktowy

Napisz maila i wyślij na adres

 


Napisz maila i wyślij na adres: praca@velobank.pl


Media społecznościowe

 

Media społecznościowe

Obszar roboczy 1.png [314.00 B]Obszar roboczy 2.png [536.00 B]Obszar roboczy 3.png [370.00 B]


Chcesz skontaktować się z Bankiem w sprawie niezwiązanej z rekrutacją?

 


Chcesz skontaktować się z Bankiem w sprawie niezwiązanej z rekrutacją?
Zapraszamy do zakładki Kontakt na głównej stronie Banku.

 

 

 

Formularz

Wypełnij formularz kontaktowy
Wczytaj plik z dysku

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych aktów prawnych, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji w VeloBank.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych aktów prawnych, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych w VeloBank.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”). Kontakt: - Telefon: 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy). Formularz kontaktowy: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są: -w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 (1) kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); - w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) oraz instytucje i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 1) do czasu zakończenia rekrutacji, w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji; 2) maksymalnie do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że: 1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.
Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: - E-mail: iod@velobank.pl - Formularz kontaktowy na stronie: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy