Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m
.st. Warszawy,
X
I
II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w
całości). Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Opinia Rady Nadzorczej do odmowy wyrażenia przez niezależnego biegłego rewidenta opinii do
sprawozdania finansowego Getin Noble Bank SA („GNB”) za 2021 rok
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70ust. 1 pkt 13) i § 71 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Getin Noble Bank SA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Getin Noble Banku SA („Bank”) oraz
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2021, wobec odmowy wyrażenia
opinii o tych sprawozdaniach przez niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania tych sprawozdań tj. Grant
Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („Audytor”) oraz przekazanym Radzie Nadzorczej stanowisku
Zarządu Spółki, wyraża poniższą opinię w przedmiocie wydanej odmowy wyrażenia opinii o rocznych sprawozdaniach finansowych.
Rada Nadzorcza identyfikując wskazane przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania niepewności i ryzyka wpływające na
ryzyko dalszej kontynuacji działalności przez Bank, stwierdza, iż wskazane ryzyka były przedmiotem monitoringu w ramach
sprawowanego bieżącego nadzoru nad Bankiem.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Banku dotyczącym odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta oraz
uwzględniając widoczne pozytywne efekty podejmowanych dotychczas przez Zarząd Banku działań restrukturyzacyjnych oraz
przedstawione w nowym Planie Naprawy kierunki dalszej autosanacji Banku w poszczególnych obszarach działalności Spółki, Rada
Nadzorcza, zdając sobie sprawę z opisanych zagrożeń, wyraża pozytywną opinię co do podejmowanych działZarządu Banku w
zakresie odbudowy współczynników kapitałowych do poziomów wymaganych przepisami prawa i w konsekwencji usunięcia
obszarów niepewności wskazywanych w trakcie badania rocznych sprawozdań finansowych.
Podejmowane i planowane do podjęcia działania, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Banku, pozwalają przyjąć założenie, że Bank
będzie w dalszym ciągu kontynuował działalność.
Rada Nadzorcza w ramach swoich uprawnień na bieżąco wspierała Zarząd Banku i deklaruje dalsze wsparcie dla Zarządu Banku w
działaniach mających na celu usuniecie wskazanych w opinii biegłego rewidenta niepewności.