Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m
.st. Warszawy,
X
I
II Wydział Gospodarczy Krajo
wego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłac
ony w
całości). Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Warszawa, 28 kwietnia 2021 r.
OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GETIN NOBLE BANKU S.A. I SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2021
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A.
ORAZ GETIN NOBLE BANKU S.A. W 2021 ROKU DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ GETIN
NOBLE BANKU S.A.
Podstawa prawna:
§70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. (bank) po zapoznaniu się ze:
Sprawozdaniem finansowym Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
a także ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, sporządzonym przez Grant Thornton
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, a także ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2021 roku, sporządzonym przez
Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
,
stwierdza, że przedstawione przez zarząd banku powyższe sprawozdania finansowe sporządzone zostały
prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz oddaje rzetelnie wynik finansowy i sytuację majątkową banku i Grupy Kapitałowej Banku w
roku obrotowym 2021.
Rada nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Getin
Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Banku S.A. za 2021 rok stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone
zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z działalności i jest zgodne
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A. O DOKONANIU WYBORU FIRMY
AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
Podstawa prawna:
§70 ust. 1 pkt 7) oraz §71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. (bank) niniejszym oświadcza, że:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w całości). Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
2
a)
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego banku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej banku został dokonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
b)
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c)
przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia na rzecz Getin Noble Bank S.A. przez
firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
Podstawa prawna:
§70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust.1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. (bank)
niniejszym oświadcza, że:
1) w banku są przestrzegane przepisy dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w
tym wymogu spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań dotyczących
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości
lub badania sprawozdań finansowych,
2) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wykonywał w 2021 roku zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z przyjętym planem audytu na rok 2021.