Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m
.st. Warszawy,
X
I
II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,
wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w
całości). Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Stanowisko Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie odmowy wyrażenia przez niezależnego biegłego
rewidenta opinii do sprawozdania finansowego Getin Noble Bank SA za 2021 rok
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70ust. 1 pkt 13) i § 71 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim)
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. kom. z siedzibą w
Poznaniu („biegły”) powołana do badania sprawozdania finansowego Getin Noble Banku SA („Bank”) oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2021, odmówiła wydania
opinii o tych sprawozdaniach. W uzasadnieniu odmowy biegły wskazał, iż pomimo uzyskania wystarczających i
odpowiednich dowodów badania odnośnie ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności, na które składają się w
szczególności obszary i czynniki ryzyka wpływające na przyszłą sytuację finansową Banku związane z: niespełnianiem
minimalnych wymogów kapitałowych, ryzykiem prawnym związanym z kredytami indeksowanymi do CHF oraz
niepewnością co do możliwości pełnego wykorzystania w przyszłości aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, nie jest możliwe aby sformułować opinię na temat badanych sprawozdań finansowych ze względu na
potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na te sprawozdania
finansowe.
Zarząd Banku wskazuje, będąc świadomym istniejących niepewności związanych z obszarami wskazanymi przez
biegłego rewidenta sporządził sprawozdania finansowe w najlepszej wierze zakładając kontynuowanie działalności na
podstawie planów i założeń związanych z prowadzonymi oraz planowanymi na przyszłość procesami i działaniami
restrukturyzacyjnymi. Założenie kontynuacji działalności dokonane zostało również w oparciu o analizy wszelkich
aspektów działania Banku oraz jego bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej.
Od 2020 roku Bank realizuje Plan Naprawy, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w styczniu 2020 roku,
ukierunkowany na powrót na trwałą ścieżkę rentowności oraz odbudowę wskaźników kapitałowych do poziomów
regulacyjnych. Podejmowane działania restrukturyzacyjne ukierunkowane na powrót do trwałej rentowności mają
kompleksowy charakter trwały i obejmują przebudowę Banku w kierunku banku relacyjnego, systematyczną
optymalizację kosztu finansowania i poprawę profilu ryzyka kredytowego oraz zwiększanie efektywności operacyjnej.
W 2021 roku efekty tych działań dały już pozytywne skutki objawiające się między innymi w:
optymalizacji kosztów finansowania (osiągnięty koszt bazy depozytowej w roku 2021 roku był o 0,7 p.p. niższy
niż w roku 2020),
ograniczaniu profilu ryzyka Banku (koszt ryzyka kredytowego na koniec grudnia 2021 roku w wysokości 1,0%
był o 0,6 p.p. poniżej poziomu z końca grudnia 2020 roku),
zwiększeniu efektywności operacyjnej (w 2021 roku zredukowano zatrudnienie w Banku o 636 etatów, tj. o
17%, a w okresie od końca 2019 roku redukcja zatrudnienia osiągnęła poziom 1 453 etaty (32%)
ścisłej kontroli kosztów operacyjnych (w 2021 roku koszty działania Banku uległy obniżeniu o 137 mln zł, tj.
16%, a bez uwzględniania kosztów opłat na rzecz BFG o 67 mln złotych, tj.10%),
Efektem tych działań było uzyskanie pozytywnego dodatniego wyniku finansowego za II i III kwartał 2021 roku.
Zaraportowana strata za IV kwartał 2021 roku i cały 2021 rok wynika przede wszystkim z dotworzenia rezerw na
ryzyko prawne związane z kredytami indeksowanymi do CHF (w kwocie ponad 882 mln złotych) w związku z
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w całości). Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
2
odzwierciedleniem ostatnich negatywnych trendów w praktyce orzecznictwa sądowego związanego ze sporami
prawnymi dotyczącymi tych kredytów, tak aby jej wysokość była adekwatna do identyfikowanego obecnie w tym
portfelu ryzyka.
Zarząd Banku przewiduje, iż w kolejnych okresach efekty wdrożonych działań restrukturyzacyjnych ukierunkowanych
na wzrost rentowności Banku w powiązaniu z przewidywanym pozytywnym wpływem czynnika silnego wzrostu stóp
procentowych na uzyskiwane przychody odsetkowe spowoduje dalszą poprawę uzyskiwanych wyników finansowych i
zapewni powrót do trwałej rentowności. Uzyskany dodatni wynik finansowy za I kwartał 2022 roku – pomimo
obciążenia go podwyższonymi kosztami składek na rzecz BFG (m.in. pełna roczna kwota składki na fundusz
przymusowej restrukturyzacji w kwocie 37,6 mln zł) – zdaje się potwierdzać realność tych przewidywań.
Dodatkowym obszarem objętym działaniami restrukturyzacyjnymi i ukierunkowanym na poprawę wskaźników
kapitałowych inicjatywy mające spowodować obniżenie wymogów kapitałowych. W okresie dwóch ostatnich lat
zmniejszeniu aktywów ważonych ryzykiem służyły m.in. zrealizowane transakcje sprzedaży kredytów niepracujących
NPL o łącznej wartości zadłużenia portfela objętego umowami cesji 2,1 mld zł. Ten rodzaj działań, a także kontynuacja
projektów zmierzających do realizacji transakcji sprzedaży/sekurytyzacji wybranych portfeli aktywów przy
jednoczesnym selektywnym podejściu do rozwoju działalności kredytowej powinien również pozytywnie wpłynąć na
poprawę poziomu wskaźników kapitałowych.
Zarząd Banku wskazuje również, realizując decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 grudnia 2021 roku
opracował i zatwierdził w dniu 27 kwietnia br. nowy Plan Naprawy obejmujący okres 2022-2027, który planuje złoż
do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 29 kwietnia br. w celu jego zatwierdzenia. W ocenie Zarządu Banku
przygotowany nowy Plan Naprawy uwzględnia oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego zawarte w wydanej w
grudniu ub.r. decyzji. Skuteczne zrealizowanie głównych założeń nowego Planu Naprawy w kluczowych obszarach, tj.:
a. osiągnięcie i utrzymanie trwałej rentowności – dodatnie wyniki finansowe w każdym roku projekcji,
b. zaadresowanie kwestii ryzyka prawnego CHF przede wszystkim poprzez utworzoną w ciężar 2021 roku
rezerwę portfelową oraz sfinalizowanie prac nad instrumentem pozwalającym zabezpieczyć ryzyko prawne
tego portfela, których celem jest zasadnicze zmniejszenie negatywnego wpływu kosztów rezerw,
c. maksymalizacja wykorzystania dostępnych opcji kapitałowych na bazie transakcji na aktywach Banku (głównie
transakcje sekurytyzacyjne) ukierunkowanych na zmniejszenie zapotrzebowania kapitałowego celem
przywrócenia poziomów minimów kapitałowych wynikających z Art. 92 Rozporządzenia CRR (podstawa CRR),
d. uzupełnienie powyższych działań o emisję akcji/długu podporządkowanego w ostatniej fazie planu naprawy
celem pełnego pokrycia luki kapitałowej do poziomu wymogu połączonego bufora oraz wymogów MREL
powinno ( na podstawie przeprowadzonych oszacowań poszczególnych opcji naprawy w warunkach scenariusza
bazowego) umożliwić skuteczną autosanację Banku w zdefiniowanym w planie terminie, dając solidną i wiarygodną
podstawę do skutecznego osiągnięcia nadrzędnego celu działań naprawczych, tj. odbudowy współczynników
kapitałowych do poziomów wymaganych przepisami prawa i usunie obszary niepewności wskazywane w trakcie
badania rocznego sprawozdania finansowego.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd deklaruje pełne zaangażowanie w zakresie prowadzenia działań i czynności
związanych z zarządzaniem wszelkimi ryzykami mającymi na celu usunięcie niepewności kontynuowania działalności
przez bank.