Pierwszy wniosek o zawieszenie kredytu

Wybierz swój rodzaj kredytu i prześlij wniosek

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH

Bank przygotował dla Klientów niekorzystających dotychczas z narzędzi pomocowych dostępnych w Banku następujące rozwiązania pomocowe:

 • czasowe zawieszenie raty kapitałowej Kredytu (dalej jako „Karencja”),
 • wydłużenie okresu spłaty Kredytu o maksymalnie 36 miesięcy,

dalej jako „Narzędzia pomocowe”.

Drogi Kliencie, zanim wybierzesz rodzaj Narzędzia pomocowego uwzględnij, że:

 • Narzędzia pomocowe mają zastosowanie do kredytów z saldem powyżej 5 tys. złotych na dzień złożenia wniosku oraz nie znajdują się w okresie wypowiedzenia, nie są wymagalne w całości, nie znajdują się w trakcie restrukturyzacji oraz z uregulowanymi zaległościami w spłacie;
 • Warunkiem wejścia w życie Wniosko-aneksu/ Aneksu jest brak zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, której dotyczy Narzędzie pomocowe. Narzędzia pomocowe dotyczą wyłącznie rat przyszłych zapadających po terminie wejścia w życie Wniosko-aneksu/ Aneksu;
 • Udzielenie Narzędzia pomocowego nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacania składek/opłat ubezpieczeniowych, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu termin ich zapłaty przypada w okresie obowiązywania narzędzia pomocowego;
 • Odroczenie płatności w ramach Karencji nie oznacza ich anulowania/umorzenia;
 • Wniosko-aneks wchodzi w życie po otrzymaniu przez Kredytobiorcę „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki;
 • Jeżeli posiadasz ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub innego źródła dochodu zawarte z produktem kredytowym masz prawo skorzystać z tego ubezpieczenia zgodnie z jego warunkami;
 • Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z tzw. Wakacji ustawowych czyli możliwości ustawowego zawieszenia spłaty kredytu na podstawie art. 31fa-fc ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn.zm), a utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu, masz prawo skorzystać z tego rozwiązania;
 • Całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu;
 • Szczegółowe warunki udzielania Narzędzi pomocowych przez Bank zawarte są w „Regulaminie udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” , który jest udostępniony Klientowi wraz z Wniosko-aneksem oraz na stronie internetowej Banku i w Placówkach Banku.

Dostępne sposoby złożenia wniosku:

Bank, po otrzymaniu wniosku, zweryfikuje go i może skontaktować się z Tobą w celu poinformowania o potrzebie dostarczenia dodatkowych dokumentów dochodowych, w tym np.

 • oświadczenia o spadku/utracie dochodów

i/lub

 • dokumentów potwierdzających dochód

WNIOSEK O UDZIELENIE NARZĘDZIA POMOCOWEGO W SPŁACIE KREDYTU („Wniosek”)

Dane Kredytobiorcy lub osoby reprezentującej Kredytobiorcę:

(w przypadku klientów nie posiadających numeru pesel należy skontaktować się z infolinią Banku pod numerem +48 664 919 797)

dalej jako "Kredytobiorca"

+48

dalej jako „Umowa Kredytu” lub „Kredyt.”

PREFEROWANA FORMA KONTAKTU KREDYTOBIORCY Z BANKIEM NA POTRZEBY NINIEJSZEGO WNIOSKU:

W ZAKRESIE PRZESŁANIA ANEKSU

(Wypełnij tylko jeśli na pytanie gdzie ma być wysłany Aneks wybrałeś "Oddział Banku")

W ZAKRESIE PRZESŁANIA POTWIERDZENIA AKCEPTACJI WNIOSKO-ANEKSU I WEZWANIA DO UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI

W ZAKRESIE PRZESŁANIA NOWEGO HARMONOGRAMU

Okres Kredytu pozostały do spłaty po wydłużeniu okresu kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat.
Wniosek jest ważny 45 dni od daty złożenia

Bank potwierdza akceptację Wniosku za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sms, e-mail) zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w treści Wniosku


OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY

 1. jeżeli posiadam ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub innego źródła dochodu zawarte z produktem kredytowym mam prawo skorzystać z tego ubezpieczenia zgodnie z jego warunkami;
 2. o możliwości skorzystania z ustawowego zawieszenia spłaty kredytu na podstawie art. 31fa-fc ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn.zm).


ANEKS DO UMOWY KREDYTU W ZAKRESIE UDZIELENIA NARZĘDZIA POMOCOWEGO W SPŁACIE

pomiędzy Kredytobiorcą a VELOBANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000991173 o numerze REGON: 523075467, NIP 7011105189, której kapitał zakładowy wynosi 25.000.000,00 złotych (wpłacony w całości), dalej jako „Bank”

zostaje zawarty Aneks do Umowy Kredytu o poniższej treści:

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Karencji:

 1. Na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę zawieszeniu ulega spłata rat kapitału Kredytu, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 2. Zawieszenie płatności rozpocznie się począwszy od pierwszej raty wymagalnej po wejściu w życie Wniosko-aneksu.
 3. Warunkiem wejścia w życie Wniosko-aneksu jest spełnienie w terminie ważności Wniosku następujących warunków:
  • dostarczenie przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni od wezwania przez Bank dokumentów określonych w pkt VI ust. 1 „Regulaminu udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” (jeśli w toku analizy wniosku Bank będzie wymagał takich dokumentów),
  • na dzień wejścia w życie Wniosko-aneksu, brak zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu.
 4. W przypadku istnienia, przed wejściem w życie Wniosko – aneksu, zaległości z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę o konieczności uregulowania tych zaległości do końca upływu terminu ważności Wniosku.
 5. Aneks wchodzi w życie dnia następnego po dniu otrzymania przez Kredytobiorcę „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa w ust. 10 o ile spełniony będzie warunek dotyczący braku zaległości w spłacie już wymagalnych należności z Umowy Kredytu.
 6. Karencja pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 7. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z Karencji wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Koszt Kredytu związany z Karencją wynika z zawieszenia spłaty kapitału Kredytu na okres Karencji - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania Karencji, o które zgodnie z ust. 6 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata Kredytu zostaje wydłużona o okres równy okresowi Karencji. Koszt Karencji zostanie przekazany w „Potwierdzenie akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa poniżej w ust. 10.
 8. Po przyznaniu Karencji Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 9. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie Karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytu.
 10. Przesłanie nowego harmonogramu spłat oraz „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 11. W okresie trwania Karencji raty odsetkowe będą naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu a Kredytobiorca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat.
 12. W trakcie Karencji Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z warunkami Umowy. Udzielona przez Bank Karencja nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacenia składek/ opłat ubezpieczeniowych, jeżeli te są wymagane zgodnie z warunkami Umowy.
 13. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 14. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić Aneksu w terminie 14 dni od daty wejścia w życie Aneksu. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Aneksu (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: gotowka.odstapienie@gnb.pl) przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie i powrót warunków Umowy obowiązujących przed zawarciem Aneksu.
 15. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.
 16. „Wniosek o udzielenie narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu” stanowi integralną część niniejszego Aneksu.
 17. „Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” („Regulamin”) jest integralną częścią Aneksu i stanowi Załącznik Nr 2 do Aneksu. W razie sprzeczności treści Aneksu z Regulaminem, Strony związane są treścią Aneksu.

W przypadku zaznaczenia na Wniosku opcji wydłużenia okresu kredytowania:

 1. Okres spłaty Kredytu ulega wydłużeniu od 1 do 36 miesięcy w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę, przy czym okres Kredytu pozostały do spłaty po wydłużeniu okresu kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 2. Liczba miesięcy o które wydłużono okres spłaty Kredytu została wskazana we Wniosku i zostanie potwierdzony przez Bank w „Potwierdzeniu akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia Pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa w ust. 11 poniżej.
 3. Jeżeli okres wydłużenia wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku spowodowałby wydłużenie okresu spłaty Kredytu ponad 10 lat, Bank wydłuży okres kredytowania o maksymalny możliwy okres; W tym przypadku dla Kredytobiorcy i Banku wiążący jest okres wydłużenia wskazany w „Potwierdzeniu akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”.
 4. Wydłużenie obowiązuje od dnia wejścia w życie Aneksu.
 5. Warunkiem wejścia w życie Wniosko-aneksu jest spełnienie w terminie ważności Wniosku następujących warunków:
  • dostarczenie przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni od wezwania przez Bank dokumentów określonych w pkt VI ust 1 „Regulaminu udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” (jeśli w toku analizy wniosku Bank będzie takich dokumentów wymagał),
  • brak na dzień wejścia w życie Wniosko-aneksu, zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu.
 6. W przypadku istnienia, przed wejściem w życie Wniosko – aneksu, zaległości z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę o konieczności uregulowania tych zaległości do końca upływu terminu ważności Wniosku.
 7. Aneks wchodzi w życie dnia następnego po dniu otrzymania przez Kredytobiorcę „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa w ust. 9 o ile spełniony będzie warunek dotyczący braku zaległości w spłacie już wymagalnych należności z Umowy Kredytu.
 8. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z opcji wydłużenia okresu kredytowania wiąże się z podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Koszt Kredytu związany z wydłużeniem okresu kredytowania wynika z rozłożenia spłaty kapitału Kredytu na dłuższy okres - stanowi go różnica miedzy sumą rat odsetkowych naliczonych od kapitału rozłożonego w wydłużonym okresie spłaty a sumą odsetek, które wynikają z harmonogramu obowiązującego na dzień złożenia Wniosku. Koszt wydłużenia okresu kredytowania na dzień wejścia w życie Aneksu zostanie wskazany w „Potwierdzeniu akceptacji wniosku o udzielenia narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa poniżej w ust. 9.
 9. Po akceptacji „Wniosku o udzielenie narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu”, Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 10. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie wydłużenia okresu kredytowania zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytu.
 11. Przesłanie nowego harmonogramu spłat oraz „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 12. W okresie trwania wydłużenia okresu kredytowania, raty kapitałowo-odsetkowe będą naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, a Kredytobiorca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat.
 13. W trakcie wydłużenia okresu kredytowania Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z warunkami Umowy.
 14. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 15. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić Aneksu w terminie 14 dni od daty wejścia w życie Aneksu. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Aneksu (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: gotowka.odstapienie@gnb.pl) przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie i powrót warunków Umowy obowiązujących przed zawarciem Aneksu.
 16. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.
 17. „Wniosek o udzielenie narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu” stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

 1. „Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” („Regulamin”) jest integralną częścią Aneksu i stanowi Załącznik Nr 2 do Aneksu. W razie sprzeczności treści Aneksu z Regulaminem, Strony związane są treścią Aneksu.

W celach autoryzacyjnych prosimy o wskazanie:

Wpisz adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie złożonego aneksu. Jeśli nie masz e-maila, wpisz adres e-mail Doradcy w Oddziale, w którym będziesz podpisywał aneks.

Dokument do pobrania

Administratorem danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C. Dane kontaktowe Banku: VeloBank S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@velobank.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY KREDYTÓW/POŻYCZEK HIPOTECZNYCH

Bank przygotował dla Klientów następujące rozwiązania pomocowe:

 • czasowe zawieszenie raty kapitałowej Kredytu/Pożyczki (dalej jako „Karencja”),

dalej jako „Narzędzia pomocowe”.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Niezależnie od ww. Narzędzi pomocowych Banku Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie zwrotnego finansowego wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia. W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia w ramach ww. Funduszu, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca powinien złożyć wniosek w placówce Banku uprawnionej do przyjmowania wniosku. Więcej informacji o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Drogi Kliencie, zanim wybierzesz rodzaj Narzędzia pomocowego uwzględnij, że:

 • Narzędzia pomocowe mają zastosowanie do kredytów z saldem powyżej 5 tys. złotych na dzień złożenia wniosku oraz nie znajdują się w okresie wypowiedzenia, nie są wymagalne w całości, nie znajdują się w trakcie restrukturyzacji oraz z uregulowanymi zaległościami w spłacie;
 • Warunkiem wejścia w życie Wniosko-aneksu/ Aneksu jest brak zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, której dotyczy Narzędzie pomocowe. Narzędzia pomocowe dotyczą wyłącznie rat przyszłych zapadających po terminie wejścia w życie Wniosko-aneksu/ Aneksu;
 • Udzielenie Narzędzia pomocowego nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacania składek/opłat ubezpieczeniowych, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu termin ich zapłaty przypada w okresie obowiązywania narzędzia pomocowego;
 • Odroczenie płatności w ramach Karencji nie oznacza ich anulowania/umorzenia;
 • Wniosko-aneks wchodzi w życie po otrzymaniu przez Kredytobiorcę „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki;
 • Jeżeli posiadasz ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub innego źródła dochodu zawarte z produktem kredytowym masz prawo skorzystać z tego ubezpieczenia zgodnie z jego warunkami;
 • Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z tzw. Wakacji ustawowych czyli możliwości ustawowego zawieszenia spłaty kredytu na podstawie art. 31fa-fc ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn.zm), a utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu, masz prawo skorzystać z tego rozwiązania;
 • Całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu;
 • Szczegółowe warunki udzielania Narzędzi pomocowych przez Bank zawarte są w „Regulaminie udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” , który jest udostępniony Klientowi wraz z Wniosko-aneksem oraz na stronie internetowej Banku i w Placówkach Banku.

Dostępne sposoby złożenia wniosku:

Bank, po otrzymaniu wniosku, zweryfikuje go i może skontaktować się z Tobą w celu poinformowania o potrzebie dostarczenia dodatkowych dokumentów dochodowych, w tym np.

 • oświadczenia o spadku/utracie dochodów

i/lub

 • dokumentów potwierdzających dochód

WNIOSEK O UDZIELENIE NARZĘDZIA POMOCOWEGO W SPŁACIE KREDYTU/POŻYCZKI („Wniosek”)

Dane Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub osoby reprezentującej Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę:

(w przypadku klientów nie posiadających numeru pesel należy skontaktować się z infolinią Banku pod numerem +48 664 919 797)

dalej jako "Kredytobiorca"

+48

dalej jako "Umowa Kredytu" lub "Kredyt"

PREFEROWANA FORMA KONTAKTU KREDYTOBIORCY Z BANKIEM NA POTRZEBY NINIEJSZEGO WNIOSKU:

W ZAKRESIE PRZESŁANIA ANEKSU

(Wypełnij tylko jeśli na pytanie gdzie ma być wysłany Aneks wybrałeś "Oddział Banku")

W ZAKRESIE PRZESŁANIA POTWIERDZENIA AKCEPTACJI WNIOSKO-ANEKSU I WEZWANIA DO UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI

W ZAKRESIE PRZESŁANIA NOWEGO HARMONOGRAMU

Wniosek jest ważny 45 dni od daty złożenia

Bank potwierdza akceptację Wniosku za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sms, e-mail) zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w treści Wniosku


OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY

 1. jeżeli posiadam ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub innego źródła dochodu zawarte z produktem kredytowym mam prawo skorzystać z tego ubezpieczenia zgodnie z jego warunkami;
 2. o możliwości skorzystania z ustawowego zawieszenia spłaty kredytu na podstawie art. 31fa-fc ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn.zm).


ANEKS DO UMOWY KREDYTU W ZAKRESIE UDZIELENIA NARZĘDZIA POMOCOWEGO W SPŁACIE

pomiędzy Kredytobiorcą a VELOBANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000991173 o numerze REGON: 523075467, NIP 7011105189, której kapitał zakładowy wynosi 25.000.000,00 złotych (wpłacony w całości), dalej jako „Bank”

zostaje zawarty Aneks do Umowy Kredytu o poniższej treści:

W przypadku zaznaczenia na Wniosku Karencji:

 1. Na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę zawieszeniu ulega spłata rat kapitału Kredytu, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 2. Zawieszenie płatności rozpocznie się począwszy od pierwszej raty wymagalnej po wejściu w życie Wniosko-aneksu.
 3. Warunkiem wejścia w życie Wniosko-aneksu jest spełnienie w terminie ważności Wniosku następujących warunków:
  • dostarczenie przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni od wezwania przez Bank dokumentów określonych w pkt VI ust. 1 „Regulaminu udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” (jeśli w toku analizy wniosku Bank będzie wymagał takich dokumentów),
 4. na dzień wejścia w życie Wniosko-aneksu, brak zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu.
 5. W przypadku istnienia, przed wejściem w życie Wniosko – aneksu, zaległości z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę o konieczności uregulowania tych zaległości do końca upływu terminu ważności Wniosku.
 6. Aneks wchodzi w życie dnia następnego po dniu otrzymania przez Kredytobiorcę „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa w ust. 10 o ile spełniony będzie warunek dotyczący braku zaległości w spłacie już wymagalnych należności z Umowy Kredytu.
 7. Karencja pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 8. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z Karencji wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Koszt Kredytu związany z Karencją wynika z zawieszenia spłaty kapitału Kredytu na okres Karencji - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania Karencji, o które zgodnie z ust. 6 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata Kredytu zostaje wydłużona o okres równy okresowi Karencji. Koszt Karencji zostanie przekazany w „Potwierdzenie akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa poniżej w ust. 10.
 9. Po przyznaniu Karencji Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 10. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie Karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytu.
 11. Przesłanie nowego harmonogramu spłat oraz „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 12. W okresie trwania Karencji raty odsetkowe będą naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu a Kredytobiorca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat.
 13. W trakcie Karencji Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z warunkami Umowy. Udzielona przez Bank Karencja nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacenia składek/ opłat ubezpieczeniowych, jeżeli te są wymagane zgodnie z warunkami Umowy.
 14. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 15. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić Aneksu w terminie 14 dni od daty wejścia w życie Aneksu. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Aneksu (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: hipoteka.odstapienie@gnb.pl) przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie i powrót warunków Umowy obowiązujących przed zawarciem Aneksu.
 16. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.
 17. „Wniosek o udzielenie narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu” stanowi integralną część niniejszego Aneksu.
 18. „Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w VeloBank S.A.” („Regulamin”) jest integralną częścią Aneksu i stanowi Załącznik Nr 2 do Aneksu. W razie sprzeczności treści Aneksu z Regulaminem, Strony związane są treścią Aneksu.

W celach autoryzacyjnych prosimy o wskazanie:

Wpisz adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie złożonego aneksu. Jeśli nie masz e-maila, wpisz adres e-mail Doradcy w Oddziale, w którym będziesz podpisywał aneks.

Dokument do pobrania

Administratorem danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C. Dane kontaktowe Banku: VeloBank S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@velobank.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY KREDYTÓW SAMOCHODOWYCH

Bank oferuje Klientom kredytów samochodowych możliwość czasowego zawieszenia raty kapitałowej Kredytu (dalej jako „Karencja” lub „Narzędzie pomocowe”).

Drogi Kliencie, zanim wystąpisz z wnioskiem o Narzędzie pomocowe uwzględnij, że:

 • Narzędzia pomocowe mają zastosowanie do kredytów z saldem powyżej 5 tys. złotych na dzień złożenia wniosku oraz nie znajdują się w okresie wypowiedzenia, nie są wymagalne w całości, nie znajdują się w trakcie restrukturyzacji oraz z uregulowanymi zaległościami w spłacie;
 • Warunkiem wejścia w życie Wniosko-aneksu/ Aneksu jest brak zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, której dotyczy Narzędzie pomocowe. Narzędzia pomocowe dotyczą wyłącznie rat przyszłych zapadających po terminie wejścia w życie Wniosko-aneksu/ Aneksu;
 • Udzielenie Narzędzia pomocowego nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacania składek/opłat ubezpieczeniowych, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu termin ich zapłaty przypada w okresie obowiązywania narzędzia pomocowego;
 • Odroczenie płatności w ramach Karencji nie oznacza ich anulowania/umorzenia;
 • Wniosko-aneks wchodzi w życie po otrzymaniu przez Kredytobiorcę „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki;
 • Jeżeli posiadasz ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub innego źródła dochodu zawarte z produktem kredytowym masz prawo skorzystać z tego ubezpieczenia zgodnie z jego warunkami;
 • Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z tzw. Wakacji ustawowych czyli możliwości ustawowego zawieszenia spłaty kredytu na podstawie art. 31fa-fc ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn.zm), a utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu, masz prawo skorzystać z tego rozwiązania;
 • Całkowity Koszt Kredytu i Całkowita Kwota do Zapłaty ulegną zwiększeniu;
 • Szczegółowe warunki udzielania Narzędzi pomocowych przez Bank zawarte są w „Regulaminie udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w Getin Noble Banku” , który jest udostępniony Klientowi wraz z Wniosko-aneksem oraz na stronie internetowej Banku i w Placówkach Banku.

Dostępne sposoby złożenia wniosku:

Bank, po otrzymaniu wniosku, zweryfikuje go i może skontaktować się z Tobą w celu poinformowania o potrzebie dostarczenia dodatkowych dokumentów dochodowych, w tym np.

 • oświadczenia o spadku/utracie dochodów

i/lub

 • dokumentów potwierdzających dochód

WNIOSEK O UDZIELENIE NARZĘDZIA POMOCOWEGO W SPŁACIE KREDYTU („Wniosek”)

Dane Kredytobiorcy lub osoby reprezentującej Kredytobiorcę:

(w przypadku klientów nie posiadających numeru pesel należy skontaktować się z infolinią Banku pod numerem +48 664 919 797)

dalej jako „Kredytobiorca”

+48

dalej jako „Umowa Kredytu” lub „Kredyt.”

PREFEROWANA FORMA KONTAKTU KREDYTOBIORCY Z BANKIEM NA POTRZEBY NINIEJSZEGO WNIOSKU:

W ZAKRESIE PRZESŁANIA ANEKSU

(Wypełnij tylko jeśli na pytanie gdzie ma być wysłany Aneks wybrałeś "Oddział Banku")

W ZAKRESIE PRZESŁANIA POTWIERDZENIA AKCEPTACJI WNIOSKO-ANEKSU I WEZWANIA DO UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI

W ZAKRESIE PRZESŁANIA NOWEGO HARMONOGRAMU

Wniosek jest ważny 45 dni od daty złożenia

Bank potwierdza akceptację Wniosku za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sms, e-mail) zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w treści Wniosku


OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY

 1. jeżeli posiadam ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty pracy lub innego źródła dochodu zawarte z produktem kredytowym mam prawo skorzystać z tego ubezpieczenia zgodnie z jego warunkami;
 2. o możliwości skorzystania z ustawowego zawieszenia spłaty kredytu na podstawie art. 31fa-fc ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn.zm).


ANEKS DO UMOWY KREDYTU W ZAKRESIE UDZIELENIA NARZĘDZIA POMOCOWEGO W SPŁACIE

pomiędzy Kredytobiorcą a GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000304735 o numerze REGON: 141334039, NIP 1080004850, której kapitał zakładowy wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w całości), dalej jako „Bank”

zostaje zawarty Aneks do Umowy Kredytu o poniższej treści:

 1. Na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji przez Kredytobiorcę zawieszeniu ulega spłata rat kapitału Kredytu, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 2. Zawieszenie płatności rozpocznie się począwszy od pierwszej raty wymagalnej po wejściu w życie Wniosko-aneksu.
 3. Warunkiem wejścia w życie Wniosko-aneksu jest spełnienie w terminie ważności Wniosku następujących warunków:
  • dostarczenie przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni od wezwania przez Bank dokumentów określonych w pkt VI ust. 1 „Regulaminu udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w Getin Noble Banku” (jeśli w toku analizy wniosku Bank będzie wymagał takich dokumentów),
  • na dzień wejścia w życie Wniosko-aneksu, brak zaległości w spłacie wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu.
 4. W przypadku istnienia, przed wejściem w życie Wniosko – aneksu, zaległości z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę o konieczności uregulowania tych zaległości do końca upływu terminu ważności Wniosku.
 5. Aneks wchodzi w życie dnia następnego po dniu otrzymania przez Kredytobiorcę „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa w ust. 10 o ile spełniony będzie warunek dotyczący braku zaległości w spłacie już wymagalnych należności z Umowy Kredytu.
 6. Karencja pociąga za sobą wydłużenie okresu kredytowania od 1 do 3 miesięcy w zależności od wybranej opcji, na co Bank i Kredytobiorca wyrażają zgodę.
 7. Skorzystanie przez Kredytobiorcę z Karencji wiąże się podwyższeniem Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Koszt Kredytu związany z Karencją wynika z zawieszenia spłaty kapitału Kredytu na okres Karencji - stanowi go suma odsetek naliczonych od kapitału pozostałego do spłaty w okresie od 1 do 3 miesięcy trwania Karencji, o które zgodnie z ust. 6 niniejszego Aneksu wydłużono okres kredytowania. Jednocześnie spłata Kredytu zostaje wydłużona o okres równy okresowi Karencji. Koszt Karencji zostanie przekazany w „Potwierdzenie akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki”, o którym mowa poniżej w ust. 10.
 8. Po przyznaniu Karencji Bank wyśle do Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat rat Kredytu w formie wskazanej przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 9. Ubezpieczenia, do których przystąpił Kredytobiorca, będą kontynuowane w okresie Karencji zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytu.
 10. Przesłanie nowego harmonogramu spłat oraz „Potwierdzenia akceptacji Wniosku o udzielenie Narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu/Pożyczki” nastąpi w sposób wskazany przez Kredytobiorcę we Wniosku.
 11. W okresie trwania Karencji raty odsetkowe będą naliczane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu a Kredytobiorca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat.
 12. W trakcie Karencji Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z warunkami Umowy. Udzielona przez Bank Karencja nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacenia składek/ opłat ubezpieczeniowych, jeżeli te są wymagane zgodnie z warunkami Umowy.
 13. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie Wniosku, sporządzenie Aneksu oraz za przesłanie do Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat.
 14. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić Aneksu w terminie 14 dni od daty wejścia w życie Aneksu. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w Banku, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Aneksu (w tym możliwe jest przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: auto.odstapienie@gnb.pl) przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skutkiem odstąpienia będzie i powrót warunków Umowy obowiązujących przed zawarciem Aneksu.
 15. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.
 16. „Wniosek o udzielenie narzędzia pomocowego w spłacie Kredytu” stanowi integralną część niniejszego Aneksu.
 17. „Regulamin udzielania narzędzi pomocowych dla kredytobiorców kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych oraz kredytów/pożyczek hipotecznych w Getin Noble Banku” („Regulamin”) jest integralną częścią Aneksu i stanowi Załącznik Nr 2 do Aneksu. W razie sprzeczności treści Aneksu z Regulaminem, Strony związane są treścią Aneksu.

W celach autoryzacyjnych prosimy o wskazanie:

Wpisz adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie złożonego aneksu. Jeśli nie masz e-maila, wpisz adres e-mail Doradcy w Oddziale, w którym będziesz podpisywał aneks.

Dokument do pobrania

Administratorem danych osobowych jest Bank BFG S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: Bank BFG S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń, a w związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 10 lat. Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.